Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

911. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin, stran 2401.

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91, 13/93, 66/93, 32/00, 102/02) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet na svoji 4. redni seji dne 22. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin
1. člen
V Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin (Uradni list RS, št. 34/00, 81/02 in 38/03), v nadaljevanju Pravilnik, se 15. člen, ki določa primere kdaj se lahko poslovni prostor odda v najem z neposredno pogodbo dopolni, tako, da se za peto alinejo dodajo šesta, sedma, osma in deveta alineja, in sicer:
»- v primeru oddaje poslovnega prostora v najem, če je občina manj kot 50% solastnik poslovnega prostora,
- če je glede na ocenjeno vrednost najemnine in trajanje najema predviden letni prihodek od oddaje poslovnega prostora v najem, nižji od 4.200,00 €.
- v primeru oddaje poslovnega prostora v najem izključno za potrebe nevladnih humanitarnih organizacij ali organizacij oziroma društev mladih, ki delujejo na področju šolstva, znanosti ali športa, zdravstva ali socialne ter kulture ali človekovih pravic,
- če se poslovni prostor odda osebi javnega prava in gre za oddajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od deset let, ali če se poslovni prostor odda osebi, ki ji je podeljena koncesija in gre za oddajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od trajanja koncesije, hkrati pa ne sme biti daljši od dvajset let.«.
Dosedanja šesta alineja postane deseta alineja.
2. člen
17. člen Pravilnika se dopolni, in sicer se za sedmo alinejo se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»- določilo o prevzemu obveznosti najemnika glede plačila javnih dajatev, vezanih na poslovni prostor, ki se oddaja v najem.«.
Vse ostale alineje ostanejo nespremenjene in kot takšne v veljavi.
3. člen
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Vsi postopki oddaje poslovnih prostorov v najem začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika se končajo po določbah do tedaj veljavnega pravilnika.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena pa se določilo iz 2. člena tega pravilnika uporablja kljub temu, če je bil postopek oddaje poslovnega prostora začet pred uveljavitvijo tega pravilnika vendar, če še ni bila sklenjena najemna pogodba.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-18/99
Jesenice, dne 22. februarja 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost