Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 123/07 Ob-5237/07 , Stran 1351
Zaporedna št. 1 Parc. št. 2236/1 travnik v izmeri 852 m2 vpisana pri vl. št. 672, k.o. Rakitnik, zemljišče se po planu nahaja v območju stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 25.600,90 EUR oziroma 6,134.999,68 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 2 Parc. št. 2236/3 travnik v izmeri 213 m2 in parc. št. 2236/4 travnik v izmeri 50 m2, obe vpisani pri vl. št. 672, k.o. Rakitnik, zemljišča se po planu nahajajo v območju stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 7.902,62 EUR oziroma 1,893.783,86 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata v kompletu. Zaporedna št. 3 Parc. št. 975/2 neplodno v izmeri 119 m2, vpisana pri vl. št. 287, k.o. Petkovec, zemljišče se nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 4.855,20 EUR oziroma 1,163.500,13 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže plačati stroške cenitve v višini 33,38 EUR oziroma 7.999,18 SIT. V strošek cenitve je vključen 20% DDV. Zaporedna št. 4 Parc. št. 975/3 neplodno v izmeri 77 m2, vpisana pri vl. št. 287, k.o. Petkovec, zemljišče se nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 3.141,60 EUR oziroma 752.853,02 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže plačati stroške cenitve v višini 33,38 EUR oziroma 7.999,18 SIT. V strošek cenitve je vključen 20% DDV. Zaporedna št. 5 Parc. št. 975/4 neplodno v izmeri 93 m2, vpisana pri vl. št. 287, k.o. Petkovec, zemljišče se nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 3.794,40 EUR oziroma 909.290,02 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže plačati stroške cenitve v višini 33,38 EUR oziroma 7.999,18 SIT. V strošek cenitve je vključen 20% DDV. Zaporedna št. 6 Parc. št. 975/5 neplodno v izmeri 108 m2, vpisana pri vl. št. 287, k.o. Petkovec, zemljišče se nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 4.406,40 EUR oziroma 1,055.949,70 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže plačati stroške cenitve v višini 33,38 EUR oziroma 7.999,18 SIT. V strošek cenitve je vključen 20% DDV. Zaporedna št. 7 Parc. št. 486/6 njiva v izmeri 3119 m2, vpisana pri vl. št. 3070, k.o. Ptuj, zemljišče se nahaja v poselitvenem območju P11-P1/5 industrijska cona – vzhodno od Puhove ulice, ki je namenjeno industriji, izklicna cena zemljišča znaša 109.328,99 EUR oziroma SIT 26,199.599,16 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 8 Parc. št. 455/3, njiva v izmeri 398 m2 in parc. št. 463/7, travnik v izmeri 191 m2, vpisane pri vl. št. 79, k.o. Meža Onkraj, parc. št. 454/5 gozd v izmeri 78 m, vpisana pri vl. št. 60, k.o. Meža Onkraj in parc. št. 462/3, njiva v izmeri 346 m2, vpisana pri vl. št. 80, k.o. Meža Onkraj, zemljišča se po planu nahajajo v območju avtohtone poselitve, izklicna cena zemljišč znaša 18.261,35 EUR oziroma 4,376.149,91 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 9 Parc. št. 1920/1 travnik v izmeri 2629 m2, vpisana pri vl. št. 1226, k.o. Gorenja vas, zemljišče se nahaja v območju stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 126.192,00 EUR oziroma 30,240.650,88 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 10 Parc. št. 133/1 njiva v izmeri 5593 m2, parc. št. 134, vrt v izmeri 1295 m2, parc. št. 138, njiva v izmeri 772 m2 in parc. št. 139, pašnik v izmeri 548 m2, vse vpisane pri vl. št. 2191, k.o. Šempeter, zemljišča so po planu opredeljena kot gradbene parcele, izklicna cena zemljišč znaša 787.968,00 EUR oziroma 188,828.651,52 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 11 Parc. št. 1771/2 travnik v izmeri 16565 m2 vpisana pri vl. št. 1406, k.o. Ajdovščina, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 548.632,80 EUR oziroma 131,474.364,19 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 12 Parc. št. 1749 njiva v izmeri 577 m2 in parc. št. 1750/2 njiva v izmeri 3492 m2 obe vpisani pri vl. št. 1406, k.o. Ajdovščina ter parc. št. 1397/2 njiva v izmeri 526 m2 vpisana pri vl. št. 1421, k.o. Ajdovščina, zemljišča so po planu stavbna zemljišča, izklicna cena zemljišč znaša 152.186,40 EUR oziroma 36,469.948,90 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 13 Parc. št. 948 njiva v izmeri 794 m2 in travnik v izmeri 128 m2 vpisana pri vl. št. 639, k.o. Vojnik trg, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 22.128,00 EUR oziroma 5,302.753,92 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže plačati tudi stroške cenitve v višini 125,19 EUR oziroma 30.000,53 SIT. V strošek cenitve je vključen 20% DDV. Za preračunavanje označene izklicne cene je uporabljen tečaj zamenjave (1 evro = 239,640 tolarja). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 16. 3. 2007, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-03/2007 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Ur. l. RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani ponudnik pod zap. št. 1 in 2 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu prodajne pogodbe pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je odstopil od pogodbe. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap. št. 11, 12 in 13 občine uveljavljajo predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 21. 3. 2007 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).

AAA Zlata odličnost