Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 430-12/2007/1 Ob-5706/07 , Stran 1353
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in ciprskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske od enega do 3 mesecev. 3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini: – mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Ciper; – stroške bivanja v Domu podiplomcev (Ljubljana, Maribor) in izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (vendar največ do 100 evrov dnevno) in dnevnice za ciprske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do 14 dni); – stroške bivanja za ciprske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana,Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uradni list RS, št. 140/06). V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1251 € (evrov) mesečno. Ciprskim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska. 4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa: – projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; vsaka vloga mora biti odposlana v posebni kuverti; – projekti trajajo 2 leti; – prijave se lahko nanašajo na raziskave na področjih tehnologij informacijske družbe, kakovosti in varnosti živil ter prehrane, trajnostnega razvoja in ekosistemov (vključno energija in voda), znanosti o življenju in biotehnologije, družboslovja in humanistike; – na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav; – slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05); – pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in ciprski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Research Promotion Foundation of Cyprus, Kalypso@research.org.cy). 5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A in B (ARRS-MS-CY-A/08-10-03/A/2007 in ARRS-MS-CY-08-10-03/B/2007) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente: a) predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine: – kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku; – definicijo ciljev projekta; – opis morebitnega prejšnjega sodelovanja; – opis pričakovanih rezultatov in pridobitev; b) prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-CY-06-07-06/A/2005, v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ciper08-10@arrs.si.; c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – izvedljivost projekta. Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-ciprski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-ciprskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana. 7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 84.000.000 evrov. Sofinanciranje v letih 2008 do 2009 je vezano na sprejem proračuna za navedena proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. 8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008. 9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2010. 10. Način predložitve prijave: pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper v letih 2008 do 2010«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija. Prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-CY-08-10-03/A/2007, v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ciper08-10@arrs.si 11. Rok za predložitev prijav je 5. maj 2007 do 12. ure. Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno 5. maja 2007, do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ciper08-10@arrs.si, do vključno 30. maja do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti. 12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. 13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma oktobra 2007. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej priloge). 14. Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik, tel. 01/478-47-32, e-pošta: Petja.Stanovnik@gov.si.

AAA Zlata odličnost