Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Ob-5244/07 , Stran 1373
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS, na Davčnem uradu Koper 1. Davčni/-a kontolor/-ka v referatu za samostojne podjetnike. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a kontrolor/-ka III. Posebni pogoji in dodatna znanja: – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga, – višja raven znanja jezika narodne skupnosti. Opis nalog: – kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole in odmere, – vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne osnove in odmere davkov in drugih obveznosti, – vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev, – vodenje zahtevnih upravnih in davčnih postopkov, – vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga. 2. Svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka v referatu za izterjavo. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 1 leto delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka III. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – posebni strokovni izpit za davčnega izterjevalca, – preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga, – višja raven znanja jezika narodne skupnosti. Kratek opis nalog: – najzahtevnejše ugotavljanje premoženja in dohodkov dolžnika, – pripravljanje sklepov iz premičnega premoženja in vrednostnih papirjev, – izvajanje najzahtevnejših rubežov in vodenje javnih dražb, – vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga. na Davčnem uradu Kranj, Izpostava Radovljica 3. Davčni/-a kontolor/-ka v referatu za kontrolo, odmero in obračun davkov in drugih dajatev. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a kontrolor/-ka III. Posebni pogoji in dodatna znanja: – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Opis nalog: – kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole in odmere, – vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne osnove in odmere davkov in drugih obveznosti, – vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev, – vodenje zahtevnih upravnih in davčnih postopkov, – vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga. na Davčnem uradu Postojna 4. Vodja oddelka – višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za splošne zadeve. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 4 leta delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji-/a svetovalec/-ka III, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Kratek opis nalog: – načrtovanje, organiziranje in nadziranje dela, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot, – samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – priprava načrtov materialne podlage dela, – vodenje upravnih postopkov. 5. Vodja referata – višji/-a svetovalec/-ka v referatu za fizične osebe. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 4 leta delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji-/a svetovalec/-ka III, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Kratek opis nalog: – vodenje referata, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih in davčnih postopkih po pooblastilu. na Davčnem uradu Dravograd 6. Višji/-a referent/-ka za administrativno izterjavo v referatu za izterjavo. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a referent/-ka III. Posebni pogoji in dodatna znanja: – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, – izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc, – zahtevnejše ugotavljanje izvršljivosti sklepa, – pripravljanje sklepov o izterjavi na osebne prejemke, denarna sredstva na računih dolžnika, – ugotavljanje zaposlitve. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku oziroma za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod št. 2, 4 in 5 ter 2–mesečnim poskusnim delom za delovna mesta pod št. 1, 3 in 6. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo o višji ravni znanja jezika narodne skupnosti, 4. pisno izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/-ka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/-a. Prijave pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave se pošljejo na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto tudi opravljalo: – pod št. 1 in 2: DURS, DU Koper, Ferrarska cesta 30, 6000 Koper ali na gp.durs-kp@gov.si, – pod št. 3: DURS, DU Kranj, Izpostava Radovljica, Prešernova cesta 10, 4000 Kranj ali na gp.durs-kr@gov.si, – pod št. 4 in 5: DURS, DU Postojna, Vojkova ulica 7, 6230 Postojna ali na gp.durs-po@gov.si, – pod št. 6: DURS, DU Dravograd, Meža 10, 2370 Dravograd ali na gp.durs-dr@gov.si. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Davčne uprave RS – http://www.durs.gov.si/. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v šestdesetih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih: – pod št. 1 in 2: Lorijana Koljenšič, tel. 05/610-80-41, – pod št. 3: Marja Štromajer, tel. 04/237-11-29, – pod št. 4 in 5: Urška Baraga, tel. 05/721-13-26, – pod št. 6: Damijana Pristovnik, tel. 02/872-30-11.

AAA Zlata odličnost