Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 033-1/2007 Ob-5567/07 , Stran 1364
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje naslednjih dejavnosti: – vokalno glasbena dejavnost, – instrumentalno glasbena dejavnost, – dejavnost gledaliških skupin, – dejavnost plesnih skupin, – folklora, – etno dejavnost, – dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin, – literarna ali recitacijska dejavnost. 3. Pogoji sofinanciranja: pravico do prijave imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež na območju Občine Laško, – so registrirana za izvajanje kulturnih dejavnosti in niso neposredni uporabniki občinskega proračuna, – delujejo najmanj dve leti, – imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih, – dejavnost opravljajo na nepridobitni osnovi, – poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom, – občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, – da sodelujejo na vsakoletnih občinskih revijah, če so le-te za področje njihove dejavnosti organizirane. 4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: izvajalcem se sofinancira program po naslednjih sklopih: – redna dejavnost – 75% proračunskih sredstev (honorar strokovnih delavcev, programski stroški, materialni stroški), – sodelovanje na revijah, prireditvah, proslavah ter jubileji društva – 25% proračunskih sredstev. Redna dejavnost Osnovno merilo za razvrstitev kulturne skupine je njena velikost (velika, srednja, mala). Vse skupine, ki kandidirajo za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, so dolžne sodelovati na prireditvah, ki jih organizira Občina Laško in na srečanjih na območnem, regijskem in državnem nivoju, ki jih organizira Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS v Občini Laško, če jih organizatorji povabijo k sodelovanju. Glede na število aktivnega članstva, se društva razporedijo v naslednje skupine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! a) programski in materialni stroški Preglednica z izračunom točk za posamezno dejavnost Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri točkovanju se priznava društvom samo tista etno dejavnost, za katero da soglasje Etno odbor Jureta Krašovca “MOŽNAR” pri ZKD Laško. b) honorar strokovnih delavcev Preglednica z izračunom točk za posamezno šolsko uro vajo Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vrednost 1 T za šolsko uro strokovne vodje velja samo za tista društva, ki lahko dokažejo dejanske stroške strokovne vodje. Društvom, v katerih strokovni vodja ne prejema honorarja oziroma društvo, ki nima dokazov za dejanske stroške strokovne vodje, se prizna za 1 šolsko uro vaje 0,5 T. Sodelovanje na revijah, prireditvah, proslavah in jubileji društva a) Preglednica z izračunom točk za udeležbo na revijah Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Preglednica z izračunom točk za posamezni tip prireditve Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) Preglednica z izračunom točk za posamezne proslave glede na njihov pomen Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d) Preglednica z izračunom točk za posamezni jubilej društva Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri točkovanju se upoštevajo samo tiste prireditve in proslave, ki so bile izvedene na območju Občine Laško. 5. Višina razpisnih sredstev za leto 2007: 43.815,70 EUR (10,499.994,35 SIT). 6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti Občine Laško, na spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si) ter prostorih Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Laško. 7. Način prijave in rok oddaje: izvajalci morajo razpisno dokumentacijo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje kulturnih društev – ne odpiraj« na naslov Občina Laško, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško. Rok za oddajo razpisne dokumentacije je sobota, 31. 3. 2007. Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo razpisne dokumentacije naročnika. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana po pošti kot priporočena pošiljka ali zadnji delovni dan roka osebno oddana v vložišče Občine Laško. 8. Izid razpisa: izvajalci bodo o sofinanciranju programov obveščeni v roku petnajst dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci kulturnih programov bo župan Občine Laško sklenil letno pogodbo o sofinanciranju. 9. Dodatne informacije: na tel. 03/733-87-20 (Jasna Kermelj).

AAA Zlata odličnost