Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 032/2007-1401 Ob-5414/07 , Stran 1377
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 6/06 – UPB 2 in 131/06 – odl. US) župan Občine Ljutomer objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju: direktor Občinske uprave Občine Ljutomer. Za delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu sekretar, stopnja naziva II. Opis del in nalog: – neposredno vodenje občinske uprave, organiziranje in koordiniranje dela v občinski upravi, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji, – koordiniranje dela oddelkov občinske uprave ter skrb za delovno disciplino, – skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja občine, – zagotavljanje opravljanja strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave, – pomoč pri vodenju občine, – skrb za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini, – vodenje uprave, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v upravi, – načrtovanje in organiziranje informiranja javnosti, – zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja in skrb za stike z javnostjo, – načrtovanje in organiziranje medobčinskega sodelovanja, – vodenje letnih razgovorov in ocena uradnikov na položaju vodij, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog občinske uprave po odredbi župana. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 6/06 – UPB 2 in 131/06 – odl. US), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Od kandidata se pričakuje, da ima znanja s področja vodenja v upravi, sposobnost odločanja na najvišjih nivojih, sposobnost nastopanja v javnosti in sposobnost za timsko delo. Prav tako se od kandidata pričakuje aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika ter poznavanje dela z računalnikom. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu direktorja za določen čas 5 let s polnim delovnim časom. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedeni pogoj izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, – izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ljutomer pridobitev podatkov iz 4., 5. in 6. alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu na položaju se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Ljutomer. Kandidati naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto direktorja občinske uprave« ali na elektronski naslov: obcina.ljutomer@ljutomer.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Ljutomer. Občina Ljutomer bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 02/584-90-42 ali 02/584-90-59 (Damijana Belcl). V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost