Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Ob-5339/07 , Stran 1383
1. Predmet prodaje so nepremičnine: parc. št. 583/2, sadovnjak v izmeri 242 m2, parc. št. 583/4, sadovnjak v izmeri 664 m2, parc. št. 584/7, dvorišče v izmeri 1873 m2, parc. št. 584/10, dvorišče v izmeri 202 m2 in parc. št. 597/3, travnik v izmeri 211 m2, k.o. Fram, ki v naravi predstavljajo zemljišče, ki je bilo nekdaj v uporabi Mladinskega doma Tone Kozel v Framu. Skupna izmera parcel je 3192 m2. Parc. št. 584/7 in 597/3, k.o. Fram sta pripisani k vl. št. 485, medtem ko parc. št. 583/2, 583/4, k.o. Fram predstavljata del parc. št. 583, k.o. Fram, parc. št. 584/10, k.o. Fram pa predstavlja del parc. št. 584/9, k.o. Fram, ki sta v postopku parcelacije, vendar odločba o parcelaciji še ni dokončna. V skladu z lokacijsko informacijo št. 3501/237-2006 z dne 27. 7. 2006, ki jo je izdala Občina Rače-Fram, Oddelek za okolje in prostor so parcele opredeljene kot stavbna zemljišča, od katerih je možna gradnja samo na parc. št. 583/2 in 583/4, k.o. Fram. 2. Izhodiščna cena je 42.000 EUR in je določena v skladu s Poročilom o vrednotenju tržne vrednosti lastninskih pravic do nepremičninske posesti, ki ga je izdelal Jožef Murko, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register Slovenskega inštituta za revizijo. 3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno ali osebno vročiti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, s pripisom »nakup nepremičnin, zap. št. 466-28/2005«. 4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od objave. 5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb je potrebno plačati kavcijo v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na št. 18 3311-7141998-20070000. Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po preteku roka za zbiranje ponudb. 6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra, – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, katere državljan je, oziroma kjer ima sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan druge države oziroma, ki ima sedež v drugi državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati, – davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila kavcije. 7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. 8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb. 9. Merilo za izbiro je najvišja ponujena kupnina. V primeru, da prispe več enakih ponudb, ki bodo najugodnejše, bo prodajalec postopal po pravilih javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03). 10. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih, kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. 11. Izročitev in prenos nepremičnine se opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov. 12. Davek na promet z nepremičninami oziroma DDV, stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec. 13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, tel. 01/478-42-62 (Jožica Ložar). Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost