Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 352-0008/2007 Ob-5233/07 , Stran 1386
1. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks 07/81-61-210. 2. Opis predmeta najema: predmet najema je poslovni prostor – pisarna št. 1 in pisarna št. 6, v skupni izmeri 33,33 m2, v objektu na naslovu Trg svobode 11, Sevnica, last Občine Sevnica. Poslovni prostor ni opremljen; izbrani ponudnik ga mora opremiti sam. V poslovnem prostoru je možnost priključitve na telefonsko omrežje. Najemnik poslovnega prostora ima v souporabi skupni WC, hodnik ter stopnišče. 3. Višina najemnine: najemnina je določena v skladu s 17. členom Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. l. RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in znaša za namembnost po 1. skupini 76,59 EUR oziroma 18.354,03 SIT mesečno oziroma za namembnost poslovnega prostora po 2. skupini 131,30 EUR oziroma 31.464,73 SIT mesečno. V ceno najemnine niso všteti tekoči stroški (elektrika, čiščenje, kurjava…). 4. Namembnost poslovnega prostora: namembnost poslovnega prostora je opredeljena v 1. skupini (zdravstveno varstvo, varstvo mladine in socialno varstvo; izobraževanje in naravno raziskovalne dejavnosti; varovanje kulturnih dobrin; kulturno umetniške in kulturno-izobraževalne dejavnosti; državni organi in organi lokalne skupnosti; politične organizacije in društva; javne svetovalne službe) ali v 2. skupini (proizvodne dejavnosti; storitvene dejavnosti) po odloku. 5. Čas za katerega se poslovni prostor daje v najem: poslovni prostor se daje v najem za nedoločen čas. 6. Pogoji za udeležbo na javni ponudbi: Udeleženec javne ponudbe: – mora biti državljan članice Evropske unije ali pravna oseba registrirana v državi članici Evropske unije, – ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in s.p.-ja oziroma registraciji dejavnosti (priglasitveni list iz davčne evidence ali izpis iz sodnega registra oziroma potrdilo iz katerega je razvidno, katero dejavnost opravlja). Vse listine je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 7. Naslov in rok za zbiranje ponudb: ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo – ponudbo najkasneje do 19. 3. 2007 do 8. ure na naslovu organizatorja, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v vložišče (soba št. 215) v drugem nadstropju stavbe. Ponudba mora biti vložena v zaprti kuverti s pripisom »Javna ponudba – Najem poslovnega prostora« ter z navedbo ponudnika. Nepravočasno prispele in nepopolne vloge se zavržejo. 8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: o izbiri ponudnika bodo vsi udeleženci javne ponudbe obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve o oddaji poslovnega prostora v najem. 9. Informacije o podrobnejših pogojih: Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne ponudbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan med uradnimi urami pri Alenki Šintler, tel. 07/81-61-232. Imenovana komisija za vodenje postopka javne ponudbe lahko s soglasjem predstojnika Občine Sevnica postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 10. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč ogled poslovnega prostora, ki je predmet javne ponudbe.

AAA Zlata odličnost