Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

920. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice, stran 2422.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06), 3., 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96 in 52/97) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. redni seji dne 26. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Moravske Toplice.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe
2. Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev
3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe
4. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe
5. Viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne službe
6. Vrsta objektov in naprav, potrebnih za opravljanje javne službe
7. Nadzor nad opravljanjem javne službe
8. Kazenske določbe za prekrške
9. Prehodne in končne določbe.
3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. Povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotoviti uporabo storitev javne službe
2. Zagotoviti doseganje ciljev operativnih programov s področja ravnanja z odpadki in varstva okolja
3. Zagotoviti podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o ravnanju z odpadki
4. Zagotoviti načelo, da stroške ravnanja z odpadki plača povzročitelj komunalnih odpadkov.
II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec Občine Moravske Toplice in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju Občine Moravske Toplice in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine Moravske Toplice.
3. Mešani komunalni odpadki so odpadki iz katerih so izločene ločene frakcije, odpadna embalaža, kosovni odpadki ter nevarne frakcije.
4. Biološko razgradljivi odpadki so organski kuhinjski odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije«, odpadki primerni za kompostiranje iz podskupine »odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)« in po sestavi organskim kuhinjskim odpadkom podobni odpadki iz živilskih trgov iz podskupine »drugi komunalni odpadki«, s klasifikacijskega seznama, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.
5. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije.« Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije« in ločeno zbrana embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek« v klasifikacijskem seznamu odpadkov.
6. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni, storitveni ali drugi dejavnosti.
7. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečkah za odpadke.
8. Nevarne frakcije so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije«, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
9. Ostanki komunalnih odpadkov so ostanki predhodno obdelanih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov.
10. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
11. Zbiranje komunalnih odpadkov je pobiranje (prevzemanje) komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem komunalnih odpadkov ter razvrščanje ali mešanje teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove predelave ali odstranjevanja.
12. Obdelava komunalnih odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki proces vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja njihove prostornine ali nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo.
13. Predelava komunalnih odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.
14. Odstranjevanje komunalnih odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično - fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.
15. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so nameščeni zabojniki ali vrečke, v katere povzročitelji komunalnih odpadkov neovirano odlagajo te odpadke. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je običajno na zasebni površini.
16. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v za to namenjenih zabojnikih in/ali vrečkah.
17. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije.
18. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, ki po vnaprej dogovorjenem urniku kroži po naseljenih območjih, in je urejeno za prevzemanje nevarnih frakcij.
19. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra prepuščajo izvajalcu javne službe ločene frakcije in kosovne odpadke.
III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Občina Moravske Toplice zagotavlja opravljanje javne službe z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava v smislu pete alineje prvega odstavka 6. člena in 54.-58. člena ZGJS (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe).
6. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja opravljanje javne službe na celotnem območju Občine Moravske Toplice.
7. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja opravljanje javne službe v skladu s predpisi Republike Slovenije in predpisi Občine Moravske Toplice, ki urejajo področje javne službe.
8. člen
Določene storitve javne službe lahko v imenu in za račun izvajalca javne službe, s soglasjem Občine Moravske Toplice, izvaja podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za opravljanje javne službe.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
9. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
- prevzemanje komunalnih odpadkov,
- zagotavljanje obdelave in predelave komunalnih odpadkov,
- zagotavljanje odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov in
- zagotavljanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe.
Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prejšnjega odstavka tega člena se za posamezno koledarsko leto določi z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: letni program).
1. Prevzemanje komunalnih odpadkov
10. člen
Izvajalec javne službe prevzema komunalne odpadke s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja praznjenje zabojnikov in kontejnerjev ter nalaganje komunalnih odpadkov v vrečkah, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja komunalnih odpadkov.
11. člen
Izvajalec javne službe prazni tipizirane zabojnike in kontejnerje ter nalaga tipizirane vrečke tako, da ne onesnaži mesta prevzemanja komunalnih odpadkov in ne poškoduje zabojnikov ter kontejnerjev.
Če pride pri prevzemanju komunalnih odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta oziroma mesta praznjenja zabojnikov in nalaganja vrečk ali njihove okolice, mora izvajalec javne službe na svoje stroške zagotoviti odstranitev komunalnih odpadkov ter očistiti onesnažene površine.
12. člen
Informacije o datumih prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, nevarnih frakcij s premično zbiralnico, kosovnih odpadkov in v zbirnem centru, prejmejo povzročitelji komunalnih odpadkov od izvajalca javne službe v obliki letnega koledarja odvozov.
1.1. Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij in kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih
13. člen
Na prevzemnih mestih izvajalec javne službe prevzema mešane komunalne odpadke, ločene frakcije in kosovne odpadke, ki so podrobneje določeni v letnem programu.
14. člen
Podatke o uporabnikih storitev javne službe vodi izvajalec javne službe v registru uporabnikov storitev javne službe (v nadaljevanju: register).
Podatki iz registra se nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnikov storitev javne službe ter opremo za zbiranje oziroma prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij na prevzemnih mestih.
15. člen
Podatki v registru se lahko spremenijo na podlagi:
- pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe,
- ugotovitev izvajalca javne službe in
- ugotovitev nadzornih organov Občine Moravske Toplice.
Spremembe se lahko nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnika ter velikost in število zabojnikov ter vrečk za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v registru potrdi uporabniku vpis sprememb v register in uskladi prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register.
1.2. Prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij
16. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij izvajalec javne službe prevzema ločene frakcije, ki so podrobneje določene v letnem programu.
17. člen
Zbiralnice ločenih frakcij, v katerih povzročitelji ločenih frakcij prepuščajo ločene frakcije, morajo biti na posameznem območju Občine Moravske Toplice postavljene sorazmerno z gostoto poselitve na tem območju tako, da je najmanj ena zbiralnica ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
18. člen
Podatke o lokacijah zbiralnic ločenih frakcij ter tipih, številu in velikosti zabojnikov v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij vodi izvajalec javne službe v registru zbiralnic ločenih frakcij.
1.3. Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij in zbiranje kosovnih odpadkov
19. člen
Izvajalec javne službe prevzema kosovne odpadke in nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij, ki so podrobneje določene v letnem programu in posebni letni pogodbi.
20. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov se zagotavlja na lokacijah, ki so določene v letnem programu, izvajalec javne službe pa jih vodi v registru lokacij prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico.
1.4. Prevzemanje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov v zbirnem centru
21. člen
V zbirnem centru izvajalec javne službe zagotavlja prevzemanje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov, ki so podrobneje določeni v letnem programu.
22. člen
Zbirni center se nahaja ob deponiji za nenevarne odpadke v Puconcih.
2. Zagotavljanje obdelave in predelave komunalnih odpadkov
23. člen
Obdelavo in predelavo komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec javne službe na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja ravnanja z odpadki.
3. Zagotavljanje odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
24. člen
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec javne službe na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja ravnanja z odpadki.
4. Zagotavljanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe
25. člen
Za nemoteno opravljanje javne službe zagotavlja izvajalec javne službe naslednje storitve:
- izdelava letnih programov ravnanja s komunalnimi odpadki,
- obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom,
- vodenje evidenc o odpadkih in ravnanju z njimi,
- zagotavljanje, sporočanje in objavljanje podatkov pristojnim službam in javnosti,
- redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitev o posameznih aktivnostih opravljanja javne službe,
- izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje nastajanja in zmanjševanje nastajanja odpadkov.
V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
26. člen
Javno službo lahko opravlja izvajalec ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
- je registriran za opravljanje javne službe,
- ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje javne službe,
- razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za opravljanje javne službe,
- je finančno sposoben za opravljanje javne službe,
- zagotavlja kvalitetno in pravočasno opravljanje javne službe,
- odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom storitev ali drugim osebam in
- izpolnjuje druge z zakonom predpisane zahteve.
27. člen
Za kvalitetno in nemoteno opravljanje javne službe mora izvajalec zagotoviti:
- opremo, objekte in strokovno usposobljene kadre za zbiranje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in na lokacijah za prevzemanje nevarnih frakcij,
- obdelavo, predelavo in odstranjevanje prevzetih odpadkov,
- opravljanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe.
28. člen
Za kvalitetno in nemoteno opravljanje javne službe mora Občina Moravske Toplice zagotoviti:
- prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij in prostor za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico,
- prostor za zbirni center in opremo zbirnega centra,
- prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, prevzetih na območju Občine Moravske Toplice,
- dostopne poti za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov, v skladu s pogoji iz 33. člena tega odloka,
- oblikovanje cen storitev javne službe, v skladu s predpisi in
- nadzor nad izvajanjem javne službe.
1. Pogoji prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij in kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih
29. člen
Prevzemno mesto komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov določi izvajalec javne službe, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register.
30. člen
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, so lahko zabojniki in kontejnerji ter vrečke za prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij na prevzemnem mestu le v času, ki je z letnim koledarjem odvozov določen za njihov prevzem.
31. člen
Kosovni odpadki so lahko na prevzemnem mestu samo v času, ki je v letnem koledarju odvozov določen za njihovo prevzemanje.
32. člen
V primeru izpada prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij in kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov.
33. člen
Najmanjša širina dostopne poti za specialno vozilo za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov do prevzemnega mesta mora biti 4 m, svetla višina pa 4 m.
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz prejšnjega stavka.
Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
34. člen
V primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest ne omogoča dostopa za specialna vozila izvajalca, si mora uporabnik v dogovoru z izvajalcem zagotoviti ustrezno število vrečk za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij ter jih na dan prevzemanja dostaviti na prevzemno mesto.
35. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo zabojnikov in vrečk za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij.
V primeru kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti pristojnim nadzornim službam Občine Moravske Toplice.
36. člen
Če imajo povzročitelji komunalnih odpadkov občasno več mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij, morajo le-te odložiti v večje zabojnike ali vrečke za njihovo zbiranje ter ravnati v skladu z določili tega odloka ali jih prepustiti v zbirnem centru.
37. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij, prejme od izvajalca javne službe, v skladu s potrebami in v dogovoru z njim tipiziran zabojnik ali ustrezno število vrečk za zbiranje teh odpadkov.
38. člen
Velikost in število zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij lahko uporabniki storitev javne službe menjavajo mesečno.
2. Pogoji prevzemanja ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij
39. člen
Lokacije za zbiralnice ločenih frakcij in njihovo ureditev zagotovi Občina Moravske Toplice, opremo zbiralnic (zabojnike) pa izvajalec javne službe.
40. člen
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij, tipe, velikosti in število zabojnikov v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij določi izvajalec javne službe v letnem programu.
41. člen
Zbiralnice ločenih frakcij morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike storitev javne službe in specialno vozilo izvajalca javne službe.
3. Pogoji prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij
42. člen
Lokacije za postavitev premične zbiralnice za prevzemanje nevarnih frakcij zagotovi Občina Moravske Toplice, premično zbiralnico pa izvajalec javne službe.
43. člen
Mesta prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike storitev javne službe ter specialno vozilo izvajalca javne službe.
4. Pogoji prevzemanja ločenih frakcij in kosovnih odpadkov v zbirnem centru
44. člen
Pogoje prevzemanja ločenih frakcij in kosovnih odpadkov v zbirnem centru se določi v letnem programu.
5. Pogoji za obdelavo in predelavo odpadkov
45. člen
Obdelavo in predelavo prevzetih komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec javne službe, v skladu s predpisi o ravnanju s posameznimi vrstami komunalnih odpadkov.
6. Pogoji za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
46. člen
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec javne službe, v skladu s predpisi, ki urejajo področje odlaganja odpadkov.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
47. člen
Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju Občine Moravske Toplice in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.
48. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu javne službe čim več ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, da jim ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov.
49. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
- nastale komunalne odpadke ločevati na izvoru njihovega nastajanja in jih odlagati v zabojnike in vrečke, ki so v skladu z letnim programom namenjeni za prevzemanje posameznih vrst komunalnih odpadkov,
- dostaviti mešane komunalne odpadke in ločene frakcije v zabojnikih ter vrečkah izvajalcu javne službe na prevzemna mesta, v terminih, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov,
- prepuščati kosovne odpadke na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov in zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
- prepuščati ločene frakcije v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
- oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij,
- hraniti komunalne odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,
- v primeru potreb sami zamenjevati zabojnike za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij,
- sami zagotoviti zadostno število vrečk za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v primeru povečanih količin teh odpadkov ali zaradi nedostopnosti specialnega vozila izvajalca, v skladu s pričakovanimi količinami teh odpadkov,
- v primeru drugih sprememb le-te pravočasno sporočiti izvajalcu javne službe,
- redno plačevati storitve javne službe.
50. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
- mešati ločenih frakcij med mešane komunalne odpadke tako, da jih ni več možno izločiti,
- mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali kosovnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
- prepuščati ločenih frakcij, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami,
- prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v zabojnikih in vrečkah, ki niso namenjeni za prepuščanje teh odpadkov,
- odložiti ali zliti odpadkov v zabojnike, ki z letnim programom niso določeni za prevzemanje teh vrst odpadkov, in
- pisati ali lepiti plakatov na zabojnike za komunalne odpadke ali jih namerno uničevati.
51. člen
V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prevzemanju komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
- nevarne frakcije,
- klavniške odpadke,
- odpadni gradbeni material in kamenje,
- bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
- tople ogorke in pepel,
- kosovne odpadke in
- odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
52. člen
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij morajo na dan prevzemanja teh odpadkov zagotoviti, da so zabojniki in vrečke, ki so namenjene prevzemanju teh odpadkov, postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza).
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij morajo zagotoviti, da so zabojniki po praznjenju nameščeni nazaj na zbirno mesto.
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu.
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij ne smejo odlagati mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij in kosovnih odpadkov ob zabojnikih ali na zabojnike ali prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju teh odpadkov.
Lastniki, uporabniki ali upravljavci objektov, kjer nastajajo mešani komunalni odpadki in ločene frakcije, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času.
Če izpade redni prevzem mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v času praznikov ali, če so zaradi drugih razlogov zabojniki za prepuščanje teh odpadkov polni, mora povzročitelj teh odpadkov prepuščati te odpadke v zabojnikih in vrečkah, ki so namenjene prepuščanju teh odpadkov in glede prepuščanja teh odpadkov ravnati skladno z določili tega odloka ali pa jih prepustiti v zbirnem centru.
53. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečkah, ki so namenjene prevzemanju mešanih komunalnih odpadkov in drugih ločenih frakcij.
Če prepuščanja biološko razgradljivih odpadkov povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno pogodbo z izvajalcem javne službe, morajo zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.
54. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov, je strogo prepovedano.
Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki odpadke, navedene v prejšnjem odstavku, kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve navedenih odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi odločbe službe nadzora Občine Moravske Toplice.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov izvajalec javne službe na stroške lastnika zemljišča, s katerega se z odločbo službe nadzora Občine Moravske Toplice, odredi odstranitev komunalnih odpadkov.
55. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih, morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor proti plačilu opremi z zabojniki za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij.
Najkasneje 6 ur po končani prireditvi morajo organizatorji javne prireditve na svoje stroške prireditveni prostor očistiti in zagotoviti, da izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka proti plačilu prevzame zbrane odpadke.
VII. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
56. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz naslednjih virov:
- iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javne službe,
- iz proračuna Občine Moravske Toplice,
- iz drugih virov.
57. člen
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje občinskih javnih služb varstva okolja ter predpisi Občine Moravske Toplice.
58. člen
Cene storitev javne službe so cene, na podlagi katerih izvajalec javne službe obračuna opravljene storitve njihovim uporabnikom.
59. člen
Soglasje k cenam storitev javne službe daje Občinski svet Občine Moravske Toplice na podlagi predloga in stroškovnih kalkulacij izvajalca javne službe.
Če je izvajalec javne službe zavezanec za plačevanje okoljskih odškodnin in dajatev zaradi onesnaževanja okolja, se plačila teh dajatev obračunajo uporabnikom storitev javne službe posebej.
60. člen
Uporabnikom storitev javne službe se opravljene storitve obračuna na podlagi količine opravljenega dela v obračunskem obdobju, ki je obdobje koledarskega meseca.
Osnova za obračun količine opravljenega dela v obračunskem obdobju je količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, ki je določena s:
- prostornino in številom zabojnikov ter številom prevzemov v tekočem koledarskem mesecu oziroma
- številom vrečk v tekočem koledarskem mesecu oziroma
- površino stanovanja (m2) ali številom članov gospodinjstva (odločitev stanovanjskega objekta), preračunano v prostornino zabojnikov (m3).
61. člen
Ne glede na izračun višine plačila za opravljeno storitev javne službe iz prejšnjega člena, se uporabniku storitev obračuna sorazmeren delež stalnih stroškov, obračunan na podlagi lastne cene javne službe in sorazmeren delež stroškov, obračunan v okviru cene za uporabo infrastrukture (amortizacija), na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo to področje.
62. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javne službe.
63. člen
Obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom izvaja izvajalec javne službe na osnovi veljavnega cenika.
64. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni izvajalcu javne službe posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev ravnanja z odpadki (naslov, število in velikost zabojnikov …), ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
Če povzročitelji komunalnih odpadkov v roku 30 dni od nastale spremembe izvajalcu javne službe ne sporočijo potrebnih podatkov, izvajalec javne službe pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalec javne službe določi izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenskega mnenja bremenijo povzročitelja komunalnih odpadkov.
VIII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
65. člen
Za zagotavljanje javne službe Občina Moravske Toplice zagotovi naslednje objekte in naprave:
- prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij in prostor za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico,
- prostor za zbirni center in opremo zbirnega centra,
- prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, prevzetih na območju Občine Moravske Toplice.
66. člen
Izvajalec javne službe zagotovi naslednje objekte in naprave:
- vozila za praznjenje zabojnikov in kontejnerjev ter prevoz komunalnih odpadkov,
- vozilo (premično zbiralnico) za zbiranje in prevoz nevarnih frakcij,
- tipizirane zabojnike in kontejnerje za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij na prevzemnih mestih ter v zbiralnicah ločenih frakcij,
- tipizirane vrečke, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov zbirajo mešane komunalne odpadke in ločene frakcije.
Povzročitelji komunalnih odpadkov si lahko kupijo zabojnike za oddajanje odpadkov tudi sami.
67. člen
Za zbiranje komunalnih odpadkov uporabniki storitev javne službe uporabljajo tipizirane zabojnike in kontejnerje ter vrečke, katerih tipi so določeni v letnem programu.
IX. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM JAVNE SLUŽBE
68. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni organi nadzora Občine Moravske Toplice.
X. KAZENSKE DOLOČBE
69. člen
Z globo do 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalca javne službe, če ravna v nasprotju z določili:
- od vključno 6. člena do vključno z 8. členom tega odloka,
- drugega odstavka 9. člena tega odloka,
- od vključno 10. člena do vključno z 21. členom tega odloka,
- od vključno 23. člena do vključno s 27. členom tega odloka,
- 29. člena tega odloka,
- 32. člena tega odloka,
- 34. člena tega odloka,
- 35. člena tega odloka,
- 37. člena tega odloka,
- 39. člena tega odloka,
- 40. člena tega odloka,
- 42. člena tega odloka,
- od vključno 44. člena do vključno s 46. členom tega odloka,
- drugega odstavka 53. člena tega odloka,
- tretjega in četrtega odstavka 54. člena tega odloka,
- drugega odstavka 55. člena tega odloka,
- od vključno 58. člena do vključno s 63. členom tega odloka,
- drugega in tretjega odstavka 64. člena tega odloka,
- 66. člena tega odloka,
- 76. člena tega odloka.
Z globo do 400,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorno osebo izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
70. člen
Z globo do 400,00 EUR se kaznuje za prekršek povzročitelja komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili:
- 34. člena tega odloka,
- 36. člena tega odloka,
- od vključno 47. člena do vključno s 55. členom tega odloka,
- 64. člena tega odloka,
- 67. člena tega odloka.
71. člen
Z globo do 400,00 EUR se kaznuje za prekršek lastnika, uporabnika ali upravljavca stavbe, če ravna v nasprotju z določili:
- petega odstavka 52. člena tega odloka.
72. člen
Z globo do 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek povzročitelja komunalnih odpadkov, katerega dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, če ravna v nasprotju z določili:
- prvega odstavka 53. člena tega odloka.
Z globo do 400,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorno osebo povzročitelja, če povzročitelj ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
73. člen
Z globo do 1.400,00 EUR se kaznujejo za prekršek organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če ravna v nasprotju z določili:
- prvega odstavka 55. člena tega odloka.
Z globo do 400,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorno osebo organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če organizator ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
74. člen
V trenutku uveljavitve tega odloka je izvajalec javne službe iz 5. člena tega odloka, na podlagi Pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki v Občini Moravske Toplice, sklenjene dne 24. 5. 2001 ter aneksa št. 1, k tej pogodbi z dne 18. 1. 2006, družba Saubermacher & Komunala d.o.o., Kopališka 2, 9 000 Murska Sobota, katere družbenik je Občina Moravske Toplice kot pravni naslednik Občine Murska Sobota.
Občinska uprava Občine Moravske Toplice izda izvajalcu javne službe v roku enega meseca od dneva veljavnosti tega odloka upravno odločbo o izbiri izvajalca javne službe.
75. člen
Občina Moravske Toplice in izvajalec javne službe skleneta v roku 15 dni od dokončnosti odločbe iz prejšnjega člena tega odloka Pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice, s katero zaradi uveljavitve tega odloka nadomestita pogodbo iz prvega odstavka 74. člena.
Trajanje pogodbe iz prejšnjega odstavka ne sme presegati trajanja Pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki v Občini Moravske Toplice.
76. člen
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za naslednje leto posreduje izvajalec javne službe Občini Moravske Toplice najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
Letni program obsega podatke o:
- območju izvajanja javne službe,
- vrstah komunalnih odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prevzemanje,
- ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov,
- tipih, velikostih in številu zabojnikov ter vrečk za prevzemanje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
- lokacijah in opremljenosti zbiralnic ločenih frakcij,
- lokacijah za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico,
- delovanju zbirnega centra,
- ravnanju s komunalnimi odpadki, v primerih občasno povečanih količin,
- frekvencah prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov,
- prevzetih količinah in vrstah komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov ter v zbirnem centru v preteklem letu,
- načrtovani letni količini prevzetih komunalnih odpadkov po posameznih vrstah komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov ter v zbirnem centru,
- načinu dobave in zamenjave zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov,
- načinu prodaje vrečk za zbiranje komunalnih odpadkov,
- opremi in napravah, ki jih bo izvajalec nabavil v letu programa ravnanja s komunalnimi odpadki,
- zagotavljanju drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe ter
- stroških in virih financiranja investicijskih stroškov za izvedbo letnega programa.
77. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 2/01).
78. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01/07-7
Moravske Toplice, dne 26. februarja 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost