Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

SV 177/07 Ob-5831/07 , Stran 1394
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV/07 z dne 26. 2. 2007, je bila nepremičnina: stanovanje v prvem nadstropju v izmeri 62,29 m2, stanovanjskega objekta v Grižah, Griže 66, stoječ na parc. št. 2038/4, k.o. Zabukovica, identifikator nepremičnine v času sklepanja tega notarskega zapisa še ni znan, last kreditojemalca - zastavitelja Rojnik Sergeja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 2. 2007, sklenjene med Sevčnikar Matejem, kot prodajalcem in Rojnik Sergejem, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. računa 52739021, št. kredita 1842253123 v znesku 34.000 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete 28. 2. 2022, z obrestno mero Euribor + 2,10 odstotnih točk letno, kar na dan sklenitve kreditne pogodbe znaša 5,717 odstotkov in efektivno letno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 5,99 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka – upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost