Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 1101-20/2007/1 Ob-5207/07 , Stran 1369
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: svetovalec v Sektorju za upravni postopek na II. stopnji s področja carinskih in davčnih zadev. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj za visoko strokovno ali 7 mesecev za univerzitetno izobrazbo. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja), – strokovni izpit iz upravnega postopka. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje izjave: – pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu; – pisno izjavo kandidata o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima); – pisno izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi podatke iz pete alineje iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje manj zahtevnih upravnih postopkov na drugi stopnji, – pripravljanje odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje pritožb in izrednih pravnih sredstev, – informiranje strank, vodenje evidenc in priprava poročil, – opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Sektorju za upravni postopek na II. stopnji s področja carinskih in davčnih zadev, Vojkova 57, Ljubljana, v nazivu svetovalec II. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj št. 1101-20/2007 in navedbo razpisanega delovnega mesta«. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za finance (www.sigov.si/mf/slov/index.htm). Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite na tel. 01/369-63-24, o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa na tel. 01/369-67-92. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost