Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

894. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2006–2015), stran 2386.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl.US, 56/99 - ZON, 67/02 - ZG-A in 110/02 - ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2006-2015)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dletvo (2006-2015), št. 05-23/06 z dne 20. 9. 2006, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Dletvo, ki meri 1.797,88 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrski občini Zabiče.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Dletvo je s 1. januarjem 2006 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 48% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 52% državnih gozdov;
B) površina: 1.538,51 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
C) lesna zaloga: 266,9 m3/ha, od tega 36,3 m3/ha iglavcev in 230,6 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,52 m3/ha, od tega 0,94 m3/ha iglavcev in 5,58 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2006-2015) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Dletvo določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
- proizvodne funkcije na površini 1.321,45 ha ter
- ekološke funkcije na površini 424,54 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2006-2015) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Dletvo za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
- najvišji možni posek v višini 65.434 m3, od tega 9.278 m3 iglavcev in 56.156 m3 listavcev,
- gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 304,26 ha,
- nega mlajšega drogovnjaka na površini 43,72 ha,
- varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 2,24 ha ter zaščita sadik s 2.241 tulci,
- nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 99,00 ha, ter vzdrževanje vodnih površin v obsegu 1,5 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2006-2015) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Dletvo v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2015 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2006-2015).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dletvo (2006-2015) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 4, Ilirska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dletvo (2006-2015).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34004-1/2006/17
Ljubljana, dne 12. februarja 2007
EVA 2006-2311-0171
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost