Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

899. Spremembe in dopolnitve Statuta skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, stran 2393.

Na podlagi 61. člena Statuta skupnosti zavodov - Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (Uradni list RS, št. 93/00 - prečiščeno besedilo, št. 10/05 in 56/05) je Skupščina Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije na 4. seji dne 14. februarja 2007 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
skupnosti zavodov - Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
1. člen
V Statutu skupnosti zavodov - Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (Uradni list RS, št. 93/00 - prečiščeno besedilo, št. 10/05 in 56/05) se v 2. členu črta tretji odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se za prvo alinejo dodata novi dve alineji, ki se glasita:
»- odloča o spremembi imena in sedeža združenja,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja,«.
Alineje se ustrezno razvrstijo in se v osmi alineji beseda »voli« nadomesti z besedo »imenuje«.
V drugem odstavku se za besedo »razen« spremeni besedilo tako, da se glasi »za prvo, drugo, tretjo in peto alinejo tega člena, kjer odloča z večino glasov vseh delegatov«.
3. člen
V prvem odstavku 17. člena besedilo »dva člana, od katerih je eden predsednik odbora psihiatričnih bolnišnic, drugega pa imenuje odbor bolnišnic« nadomesti z besedilom »dva člana, od katerih je eden predsednik odbora za terciarno dejavnost, drugi pa predsednik odbora psihiatričnih bolnišnic«.
4. člen
V 18. člena se v drugi alineji besedi »zaključni račun« nadomestita z besedama »letno poročilo« in se črta tretja alineja.
5. člen
V 21. členu se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»- odbor za terciarno dejavnost,«.
Dosedanja druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo tretja, četrta, peta in šesta alineja.
6. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbore sestavljajo predstavniki članov Združenja, ki opravljajo dejavnost, za katero je posamezni odbor ustanovljen, razen odbora za zobozdravstveno dejavnost, ki ga sestavljata po dva predstavnika zobozdravstvene dejavnosti, člana Združenja, po posameznih območjih, kot jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Člane Združenja v posameznih odborih zastopajo direktorji oziroma od njih pooblaščene osebe.«
7. člen
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odbor za terciarno dejavnost se vključuje v dogovarjanje in sklepanje področnega dogovora za njegovo dejavnost v sklopu odbora bolnišnic.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Odbor zdravstvenih domov imenuje Komisijo odbora zdravstvenih domov, ki pripravlja gradivo za odločanje na odboru zdravstvenih domov in izvršuje sklepe odbora.«
8. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina Združenja imenuje za pripravo strokovnih predlogov na pravnem, ekonomskem, področju notranjega nadzora in informacijskem področju pravno komisijo, ekonomsko komisijo, komisijo za notranji nadzor in komisijo za informacijske sisteme.«
9. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravna komisija obravnava vprašanja s svojega področja in sprejema mnenja ter predlaga skupščini in ostalim organom rešitve za odločitve o strokovnih vprašanjih na pravnem področju.«
10. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ekonomska komisija obravnava vprašanja s svojega področja in sprejema mnenja ter predlaga skupščini in ostalim organom rešitve za odločitve o strokovnih vprašanjih na ekonomskem področju.«
11. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za notranji nadzor obravnava vprašanja s svojega področja in sprejema mnenja ter predlaga skupščini in ostalim organom rešitve za odločitve o strokovnih vprašanjih na področju notranjega nadzora.«
12. člen
Za 29. členom se doda nova 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
Komisija za informacijske sisteme obravnava vprašanja s svojega področja in sprejema mnenja ter predlaga skupščini in ostalim organom rešitve za odločitve o strokovnih vprašanjih na področju računalniško podprtega zdravstveno informacijskega sistema na aplikativni, medicinski, poslovni in komunikacijski ravni.«
13. člen
V 36. členu se v šesti alineji besedilo »do obsega, ki ga določi upravni odbor« nadomesti z besedilom »v višini do 10.000 €«.
14. člen
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glede na velikost prihodka člana združenja se zavodi razporedijo v naslednje razrede:
do 4.590.220 €
od 4.590.221 do 20.864.630 €
od 20.864.631 € do 41.729.260 €
od 41.729.261 € dalje.«
15. člen
Črta se 46. člen.
16. člen
V 60. členu se doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
»- spletno stranjo«.
17. člen
Ta statut začne veljati z dnem sprejema statuta Združenja na skupščini Združenja.
Te spremembe in dopolnitve Statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 235/2007
Ljubljana, dne 14. februarja 2007
Predsednik
skupščine Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije
mag. Franc Hočevar l.r.

AAA Zlata odličnost