Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 430-10/2007/1 Ob-5707/07 , Stran 1354
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa: – sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske od 15 dni do treh mesecev; – sofinanciranje stroškov raziskav: stroški dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo z raziskovalnimi aktivnostmi na projektu kot neposredni izvajalci mednarodnih projektov ter ostali materialni stroški in storitve, ki se izključno in stalno uporabljajo za raziskovalne aktivnosti na projektu; – agencija bo sofinancirala sodelovanje v višini do 15.000 EUR-ov letno na projekt. 3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje na naslednji način: – mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski republiki; – stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno v tolarski protivrednosti in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06, v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske – do 14 dni; – stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski od 15 dni do treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 EUR mesečno. Francoskim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa: – projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; – projekti trajajo 2 leti (podaljšanje v drugem letu je odvisno od rezultatov sodelovanja v prvem letu); – prijave se lahko nanašajo na vse znanstvene teme, povezane s področji: agronomije, biotehnologije, varstva narave, prehrane/nutricistike, vpliv klimatskih sprememb na vsa področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane. 5. Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: – so vpisani v evidenco za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev agencije, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. Slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05). Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v roku in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in INRA – Državni inštitut za agronomske raziskave, Služba za mednarodno sodelovanje, Aline Jeannel, tel. +3(0)142759114, e-mail: jeannel@paris.inra.fr, naslov: 147 rue de l` Université, 75338 Paris, Cedex 07, Francija. 6. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A in B (ARRS-MS-FR-INRA-03-A/2007 in ARRS-MS-FR-INRA-03-B/2007). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente: a) predlog projekta (do dveh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine: – kratek povzetek vsebine (do 300 besed) v slovenskem in angleškem jeziku; – definicijo ciljev projekta; – opis morebitnega prejšnjega sodelovanja; – opis pričakovanih rezultatov in pridobitev; b) prve štiri strani prijavnega obrazca A (ARRS-MS-FR-INRA-03-A/2007) v slovenskem in angleškem jeziku se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-francija-inra08-09@arrs.si.; c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave. 7. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnost za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – vključenost znanstvenic; – izvedljivost projekta. Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ – Skupni slovensko-francoski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje. Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-francoskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana. 8. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 112.669 EUR. Sofinanciranje v letih 2008 do 2009 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. 9. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008. 10. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2009. 11. Način predložitve prijave: pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko – Program INRA«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija. Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-francija-inra08-09@arrs.si. 12. Rok za predložitev prijav je 14. september 2007 do 12. ure. Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 14. septembra 2007, do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca A (ARRS-MS-FR-INRA-3-A/2007) morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-francija-inra08-09@arrs.si, do vključno petka, 14. septembra, do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti (samo obrazec A). 13. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. 14. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma v decembru 2007. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi). Interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Katarina Seršen, tel. 01/478-46-59, e-pošta: 659 katarina.sersen@arrs.si.

AAA Zlata odličnost