Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 010/3-1/2007 Ob-5062/07 , Stran 1368
Na podlagi 58. člena zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju direktorja občinske uprave. Za to uradniško delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu podsekretar. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Naloge delovnega mesta: – neposredno vodenje občinske uprave, – načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela v občinski upravi, – odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave, – izdajanje odločb v upravnem postopku na I. stopnji, – opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše projekte, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, – opravljanje drugih nalog po pooblastilu in nalogu župana. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem, ekonomske, pravne ali druge smeri, – najmanj šest let delovnih izkušenj, ozirom tretjino manj, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero se oseba prijavlja, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – znanje uradnega jezika, – znanje dveh tujih jezikov, – znanja s področja vodenja in organizacije, – sposobnost nastopanja v javnosti in komunikacijske sposobnosti, – poznavanje dela z računalnikom. Skladno z 89. členom ZJU se na javni natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na razpisano delovno mesto, navedeni izpit opravili najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02), ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene v 2. odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2), v nadaljevanju ZJU: – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijava mora vsebovati: 1. krajši življenjepis, 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena, 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 4. izjavo o znanju uradnega jezika, 5. izjavo glede državnega izpita iz javne uprave, 6. izjavo o znanju dveh tujih jezikov, 7. izjavo o poznavanju dela z računalnikom, 8. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 9. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Kranjska Gora pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za direktorja občinske uprave«, na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, v roku osem dni po objavi tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v prostorih Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefonski številki 04/580-98-00 ali 04/580-98-19 (Egidija Košir Mrovlje).

AAA Zlata odličnost