Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 352-10/2006-16-04 Ob-5564/07 , Stran 1367
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel. 03/733-87-00 in faks 03/733-87-40. II. Opis predmeta prodaje in izklicna cena zanj: predmet prodaje je starejši stanovanjski objekt, z gospodarskim poslopjem (lopo za orodje) in pripadajočimi zemljišči na naslovu Lahomno 25, v Laškem. Objekt etažnosti K+P+M je bil zgrajen med letoma 1950 in 1955. Lokacija je v vasi Lahomno, neposredno ob regionalni cesti Laško-Šentjur, približno 3 km oddaljena od Laškega. Posest sestavljajo nepremičnine parc. št. 430/1 pašnik v izmeri 833 m2 in parc. št. 430/2 dvorišče v izmeri 383 m2, stanovanjska stavba 64m2, vpisani v z.k. vložku 217, k.o. Lahomno. Izklicna cena za nepremičnino znaša 52.627 EUR in ne vključuje davka. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. III. Najnižji znesek višanja je 420 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe. V. Način in rok plačila kupnine: kupnino za nepremičnino iz tč. II kupec poravna na TRR Občine Laško 01257-0100003220, sklic 007141060 (domska oskrba), v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu celotne kupnine, poravnavi stroškov postopka in overitvi pogodbe se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 28. marca 2007, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 10. uri. VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu, – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – fizične osebe predložijo veljaven osebni dokument in davčno številko, – v primerih, ko se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju. Vse listine, razen dokazil o plačilu kavcije, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. VIII. Varščina: – Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene nepremičnine za katero dražijo. Kavcijo nakažejo na TRR Občine Laško in pri tem navedejo sklic 007141060. Račun je odprt pri UJP Žalec. – Udeležencem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se kavcija vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. – Kupcu se kavcija vračuna v kupnino. V primeru, da kupec ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži kavcijo. IX. Ostali pogoji javne dražbe: – Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. – Dražbo vodi predsednik komisije za prodajo premoženja in je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj dražbe. – Komisija lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. X. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.

AAA Zlata odličnost