Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2039. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
2040. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
2041. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-C)
2042. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C)
2043. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B)
2044. Zakon o dopolnitvi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-A)

Drugi akti

2045. Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2095. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru
2096. Uredba o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
2097. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi

Sklepi

2046. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Mumbaju v Republiki Indiji
2047. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Mumbaju v Republiki Indiji
2048. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013

MINISTRSTVA

2049. Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa
2050. Pravilnik o klasifikacijskih zavodih
2051. Pravilnik o vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih
2052. Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti
2053. Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu
2054. Pravilnik o spremembah Pravilnika o krmnih dodatkih
2055. Odredba o seznamu orožja kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati
2056. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2011
2098. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2010
2099. Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja

USTAVNO SODIŠČE

2057. Odločba o ugotovitvi, da sedmi odstavek 19. člena Zakona o prekrških ni v neskladju z Ustavo
2058. Odločba o ugotovitvi, da Prostorski red Občine Braslovče ni začel veljati in se ne sme uporabljati
2059. Sklep o zavrnitvi pobud in nesprejemu ustavnih pritožb

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2060. Pravilnik o Festivalu slovenskega filma
2061. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2011
2100. Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)

OBČINE

Beltinci

2062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci
2063. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011

Brežice

2064. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2011

Celje

2065. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Gornji Petrovci

2066. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2011

Ivančna Gorica

2067. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje v Gabrovčcu – Virje
2068. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti

Kamnik

2069. Odlok o spremembi mej naselij Hrib pri Kamniku, Poreber in Soteska

Kranjska Gora

2070. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2071. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi območja urejanja prometa in višini parkirnine za urejanje parkirišča pred zapornico v Vratih

Križevci

2072. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1088/3, 1088/1, 1072, k.o. Logarovci, in na parc. št. 759, k.o. Berkovci

Ljubljana

2073. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Log-Dragomer

2074. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2010
2075. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2011
2076. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2011

Nova Gorica

2077. Pravilnik o ravnanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Novo mesto

2078. Odredba o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

Oplotnica

2079. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Pivka

2080. Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Pivka
2081. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v Občini Pivka

Poljčane

2082. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2010
2083. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Poljčane
2084. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Radeče

2091. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011

Škocjan

2092. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1

Šmarješke Toplice

2085. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko počitniško naselje nad Prinovcem 2

Šmartno pri Litiji

2093. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever – 3. del

Štore

2094. Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2011

Zavrč

2086. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2011

Žirovnica

2087. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
2088. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico
2089. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica

Žužemberk

2090. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2010

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti