Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 007-1/2011-5 Ob-3352/11 , Stran 1310
Št. 007-1/2011-5 Ob-3352/11
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09) in na podlagi Odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11), v nadaljevanju: odlok, objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: občina). II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev, ki pospešujejo promocijo Mestne občine Nova Gorica. III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje prireditvenega dogajanja v središču mesta Nova Gorica. IV. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 33.000,00 EUR. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 0403/09.002 – Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev. V. Upravičenci 1. Do sredstev so upravičena podjetja ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, 2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje: – ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000, – premogovništvo, kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št. 1407/2002, – primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce, – prevoz blaga za najem ali plačilo in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora, 3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajnih postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala. – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, 4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, 5) podjetje za iste upravičene stroške, ki jih navaja v svoji vlogi na javni razpis, ni pridobilo sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov, 6) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, 7) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnih javnih razpisov (če so na njih sodelovala), 8) podjetje mora biti skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 med drugim registrirano tudi za: – 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (SKD 2005 – 92.720) – 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (SKD 2005 – 74.871), 9) podjetje ima poravnane vse davke in prispevke. Prijavitelji, ki so kandidirali in pridobili sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica, objavljenem v Uradnem listu RS št. 32, dne 29. 4. 2011, niso upravičeni do kandidature na tem razpisu. VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev: Prijavitelj mora predhodno preveriti razpoložljivost javne površine za prijavljeno prireditev v izbranem terminu (Mestne storitve d.o.o.). V primeru, da bodo prijavljene prireditve prostorsko in časovno sovpadale, bo do sredstev upravičen tisti prijavitelj, ki je na tem javnem razpisu dosegel višje število točk. Do sofinanciranja bodo upravičeni samo stroški za tiste prireditve, ki se bodo odvijale v obdobju od 17. 7. 2011 do 30. 9. 2011. Vsak prijavitelj lahko prijavi samo eno večdnevno ali sklop enodnevnih ali večdnevnih prireditev. Podjetje mora imeti za vse upravičene stroške, ki jih uveljavlja v stroškovniku predračun, ponudbo ali predpogodbo. Prav tako mora biti stroškovnik in finančna konstrukcija usklajena s predračuni. Finančna konstrukcija mora predvideti minimalno 20% vložek v prireditev. Izvedena prireditev mora biti tako po obsegu kot po vsebini skladna s prijavo na razpis. VII. Upravičeni stroški Naročnik bo upravičencem sofinanciral naslednje upravičene stroške: – najem tehnične (osvetlitev, ozvočenje, projektor, elektrika in električni priključki …) in druge prireditvene opreme za izvedbo prireditve (prireditveni šotori, prireditveni prostori, odri, stojnice, stoli, ograje, prenosni WC-ji …); – stroški oglaševanja in izdelave promocijskega materiala prireditve (oglaševanje v tiskanim medijih, radijski oglasi, jumbo panoji, plakatiranje, TV oglasi, oglasi na spletnih straneh, oblikovanje, prevodi in tisk tiskovin in drugega materiala za prijavljeno prireditev); – najem dodatnih košev za smeti in čiščenje po prireditvi v kolikor gre za zunanje izvajalce, ki so registrirani za opravljanje te dejavnosti; – stroški varovanja prireditve, nujne medicinske pomoči, gasilcev v kolikor gre za zunanje izvajalce, ki so registrirani za opravljanje te dejavnosti; – računi oziroma avtorski honorar izvajalcev programa prireditve ter nadomestila za zaščito avtorskih in drugih del. Na podlagi tega razpisa ne bodo sofinancirane naslednje prireditve: – športna tekmovanja, ki so sofinancirana iz drugih javnih sredstev, – športni turnirji zabavne narave kot samostojni dogodki, – otvoritve razstav in same razstave ter druge otvoritve in predstavitve kot samostojni dogodki, – aktivnosti in projekti v organizaciji krajevnih skupnosti in društev Mestne občine Nova Gorica, – tiste aktivnosti različnih organizacij, ki jih Mestna občina Nova Gorica že sofinancira neposredno iz proračuna, – prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot del drugega večjega dogodka, – prireditve, ki so bile že izvedene, – tradicionalne prireditve in prireditve, ki so se v preteklih letih že izvajale, – obletnice in proslave organizacij, ki so v prvi vrsti namenjene svojim članom in ne širši javnosti, – pohodi, izleti in sorodne aktivnosti, – tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, predavanja, tečaji, simpoziji, filmski večeri kot samostojni enkratni dogodki, – prireditve, katerih aktivnosti so že prejele sredstva za sofinanciranje s strani Mestne občine Nova Gorica, – programi gostinskih lokalov, ki se odvijajo v in pred lastnimi oziroma najetimi gostinskimi prostori, – programi prijaviteljev, ki izvajajo prireditve v lastnih prostorih in za katere mora obiskovalec prireditve prispevati kakršenkoli prispevek, kot so kotizacija, vstopnina, prostovoljni prispevek ... Povračilo davka na dodano vrednost in davka na dobiček/dohodek ni upravičen strošek. VIII. Višina odobrenih sredstev Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 80% upravičenih stroškov priprave in izvedbe prireditev. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez DDV). V primeru, da bodo dejanski stroški prijavljene prireditve nižji od stroškov predvidenih v vlogi, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev v kolikor v roku iz XI. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti prireditve, za katero so mu bila z odločbo sredstva odobrena. Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega razpisa v celoti realizirali prijavljeno prireditev. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva namen odloka in tega javnega razpisa. X. Merila za ocenitev vlog Komisija bo vloge ocenila na podlagi spodnjih meril: – Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril. XI. Obdobje za porabo sredstev Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2011. Sredstva bodo dodeljena tistim prijaviteljem, katerih prireditve se bodo odvijale v obdobju od 17. 7. 2011 do 30. 9. 2011. XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki Javni razpis je odprt do 13. 6. 2011. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 13. 6. 2011. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 13. 6. 2011 do 14. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v MONG«, in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene. Odpiranje prispelih vlog bo 13. 6. 2011 in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih dni, od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 30 dneh od zaključka razpisa. XIII. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje, soba št. 31), vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica, na tel. 05/33-50-177 (Matej Jakin). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: matej.jakin@nova-gorica.si
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost