Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 2011-0440 Ob-3353/11 , Stran 1312
Št. 2011-0440 Ob-3353/11
Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, objavlja na podlagi 6. člena Odloka o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale (9/2003)
javni razpis
za izbor izvajalca za upravljanje z objekti za oglaševanje in obveščanje – čezcestni transparenti in plakatniki na drogovih javne razsvetljave
1. Predmet javnega razpisa je izbor izvajalca za upravljanje z objekti za oglaševanje in obveščanje (čez cestni transparenti in plakatniki na drogovih javne razsvetljave) na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Domžale: http://www.domzale.si, od 3. 6. 2011 do 17. 6. 2011. 2. Pogoji za udeležbo: na javnem razpisu lahko sodeluje pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (dejavnost oglaševalskih agencij »73.110« ali dejavnost »posredovanja oglaševalskega prostora »73.120«) in nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Domžale. 3. Ponudba mora vsebovati: – izpolnjen obrazec ponudbe, – podatke o ponudniku, – izjavo in dokazilo, da ima registrirano »dejavnost oglaševalskih agencij« (šifra dejavnosti 73.110) oziroma dejavnost »posredovanje oglaševalskega prostora« (šifra dejavnosti 73.120) in da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – izjavo in potrdilo Občine Domžale, da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Domžale, – izjavo banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, – izjavo, da sprejema vse pogoje javnega razpisa, – izjavo o resničnosti podatkov, – parafiran osnutek pogodbe. 4. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo pogodbe pridobil izključno pravico za postavitev, trženje in vzdrževanje objektov za oglaševanje in obveščanje – čezcestni transparenti in plakatniki na drogovih javne razsvetljave. Pogodba se bo sklenila za določen čas 5 let. 5. Edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena vrednost skupnega mesečnega nadomestila brez DDV. 6. Rok in način predložitve ponudb: upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo do 20. 6. 2011, do 12. ure, prispele na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Ponudba mora biti vidno označena z besedilom: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis – Oglaševanje«. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. 7. Javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 2011, ob 13. uri, v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale (konferenčna soba). 8. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na elektronskih naslovih, navedenih v razpisni dokumentaciji. Upoštevana bodo le pisna vprašanja, ki bodo prispela najpozneje do 10. 6. 2011. Pisni odgovori bodo objavljeni na spletni strani Občine Domžale. 9. Občina Domžale lahko ustavi postopek javnega razpisa kadarkoli do sklenitve pogodbe. 10. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 20. 8. 2011.
Občina Domžale

AAA Zlata odličnost