Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3354/11 , Stran 1326
Ob-3354/11
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze1 b, 6330 Piran (upravljavec), na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US in 100/09, 49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem
trinajstih začasnih prodajnih mest v Piranu in Portorožu, z naslednjo namembnostjo: 1. Piran – mesto a) Na Trgu 1. maja desno in levo od stopnic, ki vodijo na vodnjak, po dve prodajni mesti, za čas od 15. 6. 2011 do 30. 9. 2011, in sicer samo za dneve petek, sobota in nedelja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Osnovni pogoji oddaje začasnih prodajnih mest so: – cena najema za celotno obdobje (od 15. 6. 2011 do 30. 9. 2011) je 100 EUR (brez DDV); poleg cene najema je ponudnik dolžan plačati tudi najemnino za uporabo javne površine za potrebe začasnega prodajnega mesta; – ponudnik zagotavlja samo prostor; – prodaja se lahko vrši samo ob petkih, sobotah in nedeljah; – najemnik je za potrebe prodaje dolžan vsakodnevno postaviti in pospraviti prodajni pult, katerega dimenzija ne sme presegati 1 x 2 m. Senčniki morajo biti enaki senčnikom, ki so v uporabi na začasnih prodajnih mestih na Trgu prekomorskih brigad. Tudi senčnike je potrebno vsakodnevno pospravljati; – najemnik je dolžan obratovati vse določene dneve v dogovorjenem času najema, pod pogoji in v urniku, ki ga določi upravljavec. V primeru, da najemnik ne spoštuje pogojev in urnika, se pogodba lahko prekine; – vsak prijavitelj lahko zaprosi le za eno prodajno mesto. Merila za oblikovanje vrstnega reda prijavljenih ponudnikov, ki jih točkovno opredeli upravljavec, so: – ustreznost ponudbe glede na zahtevano namembnost prodaje (30 točk), – ponudnik, ki ima sedež ali opravlja svojo dejavnost na območju Občine Piran (npr. članstvo v Območni obrtno-podjetniški zbornici Piran, registrirana kmetijska dejavnost na območju Občine Piran, stalno prebivališče v Občini Piran ….) (30 točk), – ponudnik, ki nima sedeža ali ne opravlja svoje dejavnosti na območju Občine Piran (20 točk). Kandidat mora v svoji vlogi napisati, za katero prodajno mesto kandidira, in sicer mora navesti lokacijo in namembnost prodaje (npr. prodaja domačega oljčnega olja na Trgu 1. maja). V primeru, da bo za določeno lokacijo ponudnikov več, kot je razpoložljivih stojnic, bo ob enakem številu doseženih odstotkov o izboru najemnika odločal žreb. Kolikor na določeni lokaciji prodajno mesto za določeno namembnost ne bo oddano, se lahko le-to odda za drugo namembnost, določeno v tem razpisu. Ponudnike, ki imajo do Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne bomo upoštevali. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov. Najemnina za prodajno mesto se poravna ob podpisu pogodbe. Izbrane ponudnike bremeni tudi sorazmerni strošek izvedbe razpisa. Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili naslednja dokazila: 1. dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti: – samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra (ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega dela; – gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – dokazilo o vpisu v register kmetijskih gospodarstev; 2. opis izdelkov, ki se bodo prodajali na prodajnih mestih; 3. dokazilo o plačilu 100 EUR varščine za resnost ponudbe, na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, transakcijski rač., št. 10100-0032414679, pri Banki Koper d.d. Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni ovojnici, na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici »prodajna mesta Piran in Portorož«. Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran prispele najkasneje do 13. 6. 2011, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 13. 6. 2011, ob 13. uri, v sejni sobi družbe. Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse ponudnike obvestila o izbiri. Morebitnim neizbranim ponudnikom se varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh po izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna v prvo najemnino. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku. Izbrane ponudnike bomo z obvestilom o izbiri pozvali na podpis najemne pogodbe in plačilo najemnine v roku 2 dni po prejemu obvestila oziroma če ga ni možno vročiti – od dneva izbire. Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija, vezana na razpis, je objavljena na spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., www.okoljepiran.si. Informacije o prodajnih mestih in lokacijah le-teh dobite ob delavnikih, med 11. in 15. uro, na tel. št. 05/61-750-18 (Neset Dulai) ali na tel. št. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

AAA Zlata odličnost