Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3357/11 , Stran 1339
Ob-3357/11
Na podlagi 31. točke Statuta družbe Pomorska družba, upravljanje holding družb d.d., Portorož, sklicuje uprava družbe
skupščino
Pomorske družbe d.d., Portorož, Obala 55,
ki bo dne 7. 7. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe, Obala 55, Portorož. Predlog dnevnega reda in sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave: »Za predsednika skupščine se izvoli Janez Starman, za namestnika predsednika Mirko Grča, za preštevalke glasov pa Lili Perica, Irena Kmet in Elena Rojc. Skupščina se seznani, da je prisotna notarka Mojca Pasar Tavčar, ki bo skladno z zakonom sestavila zapisnik skupščine«. Gradivo Obrazložitev 2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta Pomorske družbe d.d. Predlog sklepa uprave: 1. »Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 25.533 EUR ostane nerazporejen. 2. »Podeli se razrešnica članom uprave in članom nadzornega sveta Pomorske družbe d.d.« Gradivo Obrazložitev, letno poročilo, poročilo NS. 3. Imenovanje člana NS družbe. Predlog sklepa NS družbe: »Z dnem 29. 5. 2011 je potekel mandat članu NS družbe ter se za člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom imenuje: Wulfert Georg Hermann KIRST, rojen 30. 4. 1957, državljan ZR Nemčije, stanujoč Bleickenalle 24, Hamburg, ZR Nemčija, po izobrazbi višji pomorski upravni delavec. Gradivo Obrazložitev, sklep NS. 4. Vprašanja in predlogi delničarjev. Predlog sklepa: pod to točko dnevnega reda ni predloga sklepa. Gradivo Obrazložitev Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko predlagajo dopolnitev dnevnega reda v roku 7 dni od objave sklica skupščine. Rok za vlaganje predlogov nasprotnih sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni po dnevu objave sklica skupščine (300. člen ZGD-1). Gradivo za sejo skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine, med 12. in 14. uro. Vpogled je potrebno napovedati dan prej po tel. 05/676-63-33), telefaksu 05/671-09-87 ali elektronski pošti: (boris@goljevscek.com) pomočniku direktorja družbe. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki delničarjev, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 3. 7. 2011 vpisani kot delničarji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Klirinško depotna družba d.d. Ljubljana, oziroma v delniški knjigi družbe, kar velja le za tiste delničarje katerih vpis še ni prenesen na KDD. Glasovalno pravico lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki so svojo udeležbo pisno prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijavi po pooblaščencu mora biti priložen izvirnik pisnega pooblastila za zastopanje na skupščini. Zakoniti zastopniki delničarjev – pravnih oseb, ki se bodo udeležili skupščine, morajo prijavi priložiti izpisek AJPES-a, ki izkazuje njihov vpis v sodni register, ki ni starejši od sedem dni.
Pomorska družba, upravljanje holding družb d.d., Portorož Uprava

AAA Zlata odličnost