Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3337/11 , Stran 1323
Ob-3337/11
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10)
javno zbiranje ponudb
za oddajo strehe v najem za potrebe postavitve fotovoltaične elektrarne
I. Najemodajalec: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. II. Predmet najema: predmet najema je 2.937,84 m2 strehe OŠ Gornja Radgona, na naslovu Prežihova ulica 1, 9250 Gornja Radgona, ki stoji na parc. št. 686, k.o. Gornja Radgona, z namenom namestitve fotovoltaične elektrarne (v nadaljevanju: FE). III. Izhodiščna najemnina: najemnina se obračuna v enkratnem znesku za celotno dobo najema strehe objekta (brez DDV, ki bremeni najemnika). V najemnino niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni stroški FE, ti so izključna stvar in breme najemnika. IV. Pogoji najema 1. Streha objekta, v izmeri 2.937,84 m2, se oddaja za čas šestnajst let od sklenitve najemne pogodbe. Po izteku najemne pogodbe postane vgrajena oprema last najemodajalca oziroma jo najemojemalec na njegove stroške odstrani ali pa najemnik in najemodajalec skleneta aneks za podaljšanje roka najema strehe. Streha objekta se odda v najem, tako da najemnik sam namesti FE in vzpostavi računalniški sistem, preko katerega lahko osnovnošolci dnevno sledijo delovanju FE, s tem da bo najemodajalec predhodno saniral streho objekta s trapezno pločevino, pri čemer mora najemnik postavitev objekta na strehi izvesti tako, da omogoča najugodnejši izplen investicije in njene donosnosti, hkrati pa ne vplivati na estetiko objekta. Najemnik ima ob vsakem času pravico dostopa do FE, da zagotovi nujna dela za njeno nemoteno obratovanje v polnem obsegu. Druga vzdrževalna in obratovalna dela bo najemnik izvedel tako, da ne bo motil najemodajalca in ostalih uporabnikov. Pravica vzdrževati FE obsega izvedbo vseh del, s katerimi se ohranja FE v dobrem stanju in v obsegu, ki omogoča njeno rabo. Najemodajalec se zavezuje omogočiti najemniku mirno in neovirano rabo strehe, ki je predmet najema in dostopa do predmeta najema. Prav tako mora najemnik v okviru investicije postavitve FE izvesti tudi položitev kabla od FE do transformatorske postaje. 2. Najemnik mora predložiti najmanj tri reference za izgrajene oziroma v lasti FE v velikosti nad 50kWp. 3. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 8 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru bo najemodajalec unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. 4. Izbrani najemnik je dolžan plačati enkratno najemnino v roku 14 dni po sklenitvi najemne pogodbe ter prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Plačilo najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. V. Pogoji sodelovanja a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za proizvodnjo električne energije. b) Ponudniki morajo ponudbi predložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti – proizvodnji električne energije (fizične osebe – potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe – izpis iz AJPES). c) Obvezno je potrebno predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000 €. d) Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1). – Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta. – Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni. – Dokazilo, da je ponudnik registriran za proizvodnjo električne energije. – Potrdilo poslovne banke, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran. – Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2). – Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe (Priloga št. 3). – Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 4). – Ponujeno najemnino in skupno moč sistema na obrazcu Ponudba (Priloga št. 5). – Reference (priloga št. 6). – Natančna specifikacija vgrajene opreme v fotonapetostni sistem. – Bančna garancija za resnost ponudbe. – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (Priloga št. 7). – Izjave banke o izdaji garancije za kvalitetno in dobro izvedbo del v pogodbenem roku (Priloga št. 8). – Vzorec garancije banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga št. 9). e) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 23. 6. 2011, do 13. ure, na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za najem strehe OŠ Gornja Radgona«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente in je pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. VI. Merila za ocenjevanje ponudb Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: 1. Ponujena enkratna najemnina. Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga št. 10. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v prostorih velike sejne sobe Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, dne 23. 6. 2011, ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 8 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih. 4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi. VIII. Informacije Vključitev FE v elektroenergetski sistem (Priloga št. 11). Ogled objekta je možen po predhodnem dogovoru, ob predhodni najavi na GSM: 031/704-653, Andrej Subašič. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si
Občina Gornja Radgona

AAA Zlata odličnost