Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3344/11 , Stran 1338
Ob-3344/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d., uprava družbe sklicuje
15. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, dne 7. 7. 2011 ob 9. uri, na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba/IV nadstropje. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Domna Neffata. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Potecin in Nika Krušič. Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink iz Celja. 2. Soglasje k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe in sprejem čistopisa akta o ustanovitvi nove družbe. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina soglaša z izčlenitvijo dela premoženja družbe, ki se nanaša na dejavnost nakupa in prodaje električne energije, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z izčlenitvenim načrtom družbe Elektro Celje, d.d. kot prenosne družbe. Skupščina potrdi in sprejme izčlenitveni načrt prenosne družbe Elektro Celje, d.d. s prilogami, kot je predložen skupščini. Delitveni načrt je priloga notarskega zapisnika. 2.2. Skupščina sprejme akt o ustanovitvi novo nastale družbe, ki je kot priloga št. 3 sestavni del delitvenega načrta ter tega sklepa. 3. Razveljavitev sklepa skupščine št. 2b z dne 25. 8. 2010. Predlog sklepa: skupščina razveljavi sklep o pokrivanju izgube št. 2b, ki ga je sprejela na 14. redni skupščini dne 25. 8. 2010. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z izčlenitvenim načrtom in Letnimi poročili za zadnja tri leta z mnenji revizorja, poročili uprave in nadzornega sveta o pregledu izčlenitvenega načrta je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Vrunčeva 2 a, Celje, vsak delavnik od 8. do 13. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe, www.elektro-celje.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2 a, Celje. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, Celje. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 3. 7. 2011 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Vrunčeva 2a, Celje. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Elektro Celje, d.d. predsednik uprave Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.

AAA Zlata odličnost