Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2060. Pravilnik o Festivalu slovenskega filma, stran 5751.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04), drugega odstavka 18. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), osme alineje prvega odstavka 15. člena in pete alineje tretjega odstavka 24. člena Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10 in 20/11), je v.d. direktorja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije na podlagi soglasja sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije na 4. redni seji dne 22. 3. 2011 in na 7. redni seji dne 19. 4. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o Festivalu slovenskega filma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa organizacijo, izvedbo Festivala slovenskega filma (v nadaljnjem besedilu: Festival), postopek, pogoje prijave in izbor projektov na Festival, izbor sodelujočih projektov na Festivalu, organe Festivala, nagrade Festivala in podeljevanje nagrad Festivala.
2. člen
Namen Festivala je prikazati in nagraditi kakovostne slovenske kinematografske filme in druga avdiovizualna dela različnih zvrsti in dolžin, pri katerih so sodelovali slovenski filmski ustvarjalci ter s tem spodbujati razvoj, ustvarjalnost in kakovost nacionalnih filmskih in drugih avdiovizualnih del ter promovirati slovenska filmska in druga avdiovizualna dela doma in v tujini.
Termin Festivala je praviloma vsako leto v oktobru.
3. člen
Slovenski filmski center Republike Slovenije – javna agencija Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) na podlagi svojega poslovnega načrta enkrat letno omogoči izvedbo Festivala. Agencija omogoči Festival z zagotovitvijo finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo Festivala, z imenovanjem direktorja Festivala in z drugimi dejavnostmi, potrebnimi za izvedbo Festivala.
II. ORGANIZACIJA FESTIVALA
4. člen
Izvedbo Festivala omogoča agencija z namenom pregleda slovenske filmske in druge avdiovizualne produkcije v preteklem obdobju.
Agencija z namenom izvajanja plačilnega prometa za izvedbo Festivala odpre pri Upravi za javne prihodke poseben podračun ter zagotovi poseben žig.
III. ORGANI FESTIVALA
5. člen
Organi Festivala so:
– direktor Festivala
– programski direktor
– strokovna žirija
– svet Festivala.
III.1. Direktor Festivala
6. člen
Direktor agencije imenuje na podlagi javnega razpisa ali neposrednega povabila in na podlagi predhodnega mnenja sveta agencije direktorja Festivala. Direktor Festivala je imenovan za izvedbo dveh zaporednih Festivalov in je lahko ponovno imenovan.
Direktor Festivala:
– na Festivalu zagotovi predstavitev novosti slovenske filmske in avdiovizualne dejavnosti vključno z vsemi avdiovizualnimi in kinematografskimi deli, sofinanciranimi s strani agencije;
– predstavlja Festival v javnosti in sodeluje pri promociji Festivala;
– direktorju agencije predlaga programskega direktorja Festivala;
– v sodelovanju s programskim direktorjem Festivala pripravi vsebinski načrt programa Festivala, ki ga najkasneje v roku 30 dni od imenovanja programskega direktorja predloži v potrditev direktorju agencije;
– izdela finančni načrt Festivala, ki ga najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena predloži v potrditev direktorju agencije;
– pripravi programske in finančne smernice za izbor izvajalcev Festivala in izvede pravno formalno ustrezni postopek izbora izvajalca ali izvajalcev Festivala;
– določi program poteka Festivala po dnevih (urnik festivala), ki vključuje razpored prikazovanja izbranih del in spremljajočih prireditev Festivala (okrogle mize, družabna srečanja, predstavitve ipd.) in ga predloži direktorju agencije v potrditev najmanj 30 dni pred datumom pričetka Festivala;
– skrbi za izvedbo Festivala skladno z urnikom Festivala po dnevih, ki vključujejo razpored prikazovanja izbranih filmov in spremljajočih prireditev Festivala (spletna stran Festivala, okrogle mize, družabna srečanja, prireditve itn.);
– izbere izvajalce za delo na Festivalu, s katerimi se dogovori o njihovih nalogah ter sklene z njimi ustrezna pogodbena razmerja v imenu in na račun agencije, pri čemer je dolžan spoštovati zakonodajo s področja javnega naročanja;
– odgovarja za izvedbo Festivala v skladu z urnikom in odgovarja za delo izvajalcev in podizvajalcev ter pogodbenih partnerjev v skladu z vsebinskim in finančnim načrtom Festivala;
– potrdi izbor prijavljenih del za tekmovalni program, ki ga opravi programski direktor Festivala, po dnevih;
– pripravi vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi Festivala, in ga predloži agenciji najpozneje v roku 45 dni po koncu Festivala;
– odgovarja za izvedbo in potek Festivala.
Agencija sklene z direktorjem Festivala za izvedbo nalog, določenih s tem pravilnikom, pogodbo, v kateri se natančneje opredelijo posamezne naloge, obveznosti in odgovornosti direktorja Festivala ter plačilo za njegovo delo.
7. člen
Direktor Festivala lahko:
– v okviru potrjenega finančnega načrta Festivala samostojno razpolaga s finančnimi sredstvi za izvedbo Festivala, ki jih zagotovi agencija v skladu s sprejetim finančnim načrtom agencije;
– daje naloge za izvedbo plačil blaga in storitev v zvezi z izvedbo Festivala pooblaščenemu računovodji agencije, preko podračuna, ki ga za namen Festivala odpre agencija;
– sklepa pogodbe z izvajalci, podpisuje račune in druge uradne dokumente v zvezi z izvedbo in organizacijo Festivala;
– vpogleda v plačilni promet v zvezi s Festivalom.
8. člen
Direktor Festivala lahko izbere na podlagi veljavnih predpisov pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: izvajalce) za izvedbo vseh ali posameznih del in nalog v zvezi z organizacijo in izvedbo Festivala.
Direktor Festivala sklene s posameznim izvajalcem Festivala iz osme alineje drugega odstavka 6. člena tega pravilnika za izvedbo posameznih nalog pogodbo, v kateri se natančneje opredelijo posamezne naloge izvajalca Festivala.
Za posamezen strošek Festivala, ki presega znesek 5.000 EUR (pet tisoč evrov), mora direktor Festivala predhodno pridobiti soglasje direktorja agencije.
Sopodpisnik pogodbe, s katero se uredijo razmerja v zvezi z lokacijo Festivala, je direktor agencije.
Ustrezne strokovne službe agencije poskrbijo za morebitno pomoč direktorju Festivala pri izvajanju nalog iz tega člena.
9. člen
Direktor Festivala je dolžan pri opravljanju svojega dela ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in varovati poslovne skrivnosti Festivala.
10. člen
Direktor Festivala je pri opravljanju nalog v zvezi z organizacijo in izvedbo Festivala samostojen in neodvisen. Pri izvrševanju nalog mora direktor Festivala spoštovati predpise, ki veljajo za osebe javnega prava. Direktor Festivala lahko v okviru dodeljenih finančnih sredstev izbere in sklene za katerokoli nalogo z enim ali več izvajalci Festivala pogodbo, vendar odgovarja agenciji za zakonito in gospodarno porabo finančnih sredstev ter sklenjene dogovore.
11. člen
Direktor Festivala je odgovoren:
– za zakonito organizacijo in izvedbo Festivala;
– za namensko in racionalno porabo finančnih sredstev, ki jih je agencija namenila za izvedbo Festivala;
– za porabo finančnih sredstev v okviru potrjenega finančnega načrta Festivala in zagotovljenih finančnih sredstev s strani agencije;
– za delo podizvajalcev, ki jih najame in plača iz sredstev namenjenih Festivalu.
Direktor Festivala je dolžan najkasneje 45 dni po zaključku Festivala agenciji izročiti, poleg ostale dokumentacije, določene v tem pravilniku, tudi vso preostalo dokumentacijo: pogodbe, račune in potrdila o plačilu računov oziroma virmane ter ostalo dokumentacijo, na podlagi katere je sklenil dogovore v zvezi z izvedbo Festivala. V tem roku mora Direktor Festivala pripraviti tudi končno finančno in vsebinsko poročilo Festivala.
Direktor Festivala je agenciji odgovoren za škodo, ki bi nastala kot posledica kršitve njegovih dolžnosti, določenih s tem pravilnikom in pogodbo iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika.
III.1.1. Predčasna razrešitev direktorja festivala
12. člen
Direktor Festivala je lahko predčasno razrešen:
– na njegovo pisno prošnjo ali
– če ne izpolnjuje nalog oziroma ravna v nasprotju z obveznostmi, določenimi s pogodbo iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, drugimi določbami tega pravilnika ter drugimi predpisi.
Direktor Festivala je predčasno razrešen na podlagi predloga direktorja agencije in pridobljenega mnenja Sveta agencije.
V primeru predčasne razrešitve preneha mandat direktorju Festivala z dnem izdaje sklepa o predčasni razrešitvi.
a) Predčasna razrešitev na podlagi pisne prošnje direktorja Festivala
13. člen
Direktor Festivala lahko poda pisno prošnjo za razrešitev na naslov agencije.
Direktor Festivala zaradi nemotenega poteka izvedbe Festivala ne sme podati prošnje za razrešitev manj kot štiri mesece pred predvidenim datumom pričetka Festivala oziroma v času, ko so v teku priprave na izvedbo Festivala. V primeru, da direktor Festivala odstopi od funkcije direktorja, navkljub zavrnjeni prošnji za razrešitev, manj kot štiri mesece pred predvidenim začetkom Festivala, odškodninsko in materialno odgovarja za vso nastalo škodo, ki bi nastala kot posledica tega dejanja.
Direktor Festivala je dolžan agenciji ob predložitvi pisne prošnje za razrešitev priložiti tudi vsebinsko poročilo ter obračun prihodkov in odhodkov sredstev, skupaj z dokazili o izvedenih plačilih, nastalih do dneva razrešitve.
b) Predčasna razrešitev direktorja Festivala zaradi neizpolnjevanja obveznosti
14. člen
O predčasni razrešitvi zaradi neizpolnjevanja obveznosti, določenih s pogodbo in tem pravilnikom, odloči s sklepom direktor agencije na podlagi predhodnega mnenja Sveta agencije.
Direktor agencije je dolžan v predlogu za predčasno razrešitev, ki ga posreduje Svetu agencije, natančno navesti razloge za predčasno razrešitev, ki jih je na podlagi zahteve Sveta agencije dolžan argumentirano obrazložiti in priložiti ustrezno dokumentacijo.
Direktor Festivala je dolžan v roku 15 dni od dneva prejema sklepa o razrešitvi podati vsebinsko poročilo ter obračun dohodkov in odhodkov, nastalih do dneva prejema sklepa o razrešitvi.
Kolikor agencija po razrešitvi ugotovi nepravilnosti v ravnanju direktorja Festivala, nastale zaradi malomarnega ravnanja pri izpolnjevanju nalog, določenih s pogodbo in tem pravilnikom, direktor Festivala odškodninsko in materialno odgovarja za nastalo škodo.
III.2. Programski direktor
15. člen
Direktor Festivala najkasneje v petnajstih dneh po svojem imenovanju poda direktorju agencije predlog za imenovanje programskega direktorja Festivala za izvedbo dveh zaporednih Festivalov, ki ga mora direktor agencije potrditi. Programski direktor Festivala je lahko ponovno imenovan.
16. člen
Naloge programskega direktorja Festivala so:
– izbor prijavljenih filmskih projektov za tekmovalni del Festivala;
– sodelovanje pri oblikovanju načrta prikazovanja izbranih filmskih projektov za tekmovalni del Festivala;
– izdelava predloga vsebinskega načrta Festivala, ki ga najkasneje v roku 30 dni po prejemu sklepa direktorja Festivala o imenovanju, predloži direktorju Festivala.
Direktor Festivala sklene s programskim direktorjem Festivala za izvedbo nalog, določenih s tem pravilnikom, pogodbo, v kateri se natančneje opredelijo posamezne naloge, obveznosti in odgovornosti programskega direktorja Festivala ter plačilo za njegovo delo.
III.3. Strokovna žirija
17. člen
Direktor Festivala izbere in imenuje najmanj tričlansko strokovno žirijo Festivala, ki jo lahko poleg slovenskih sestavljajo tudi tuji ustvarjalci in strokovnjaki s področja kinematografije.
Član strokovne žirije ne sme biti soavtor, avtor prispevkov, izvajalec, producent del (kot jih definira Zakon o avtorski in sorodnih pravicah; Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), ali druga oseba, ki je interesno neposredno povezana s prijavljenimi deli, ki so uvrščena v tekmovalni program Festivala.
18. člen
Direktor Festivala s poslovnikom o delu strokovne žirije določi naloge strokovne žirije Festivala.
III.4. Svet Festivala
19. člen
Svet Festivala je posvetovalni organ, ki daje predloge in usmeritve direktorju festivalu za izvedbo festivala in je sestavljen iz največ petih članov: predstavnikov strokovnih in/ali interesnih slovenskih filmskih združenj, predstavnika lokalne skupnosti, kjer se odvija Festival in iz predstavnika agencije. Člane sveta festivala imenuje direktor agencije. Direktor festivala je dolžan sklicati sestanek sveta najkasneje v 60 dneh od nastopa funkcije.
20. člen
Sestanke sveta Festivala sklicuje direktor Festivala, ki je dolžan prisostvovati vsem sestankom sveta Festivala. Sestanek sveta Festivala lahko skliče tudi svet Festivala, če se večina sveta s tem strinja, vendar ne več kot enkrat mesečno.
IV. PRIJAVA NA FESTIVAL
21. člen
Organizator sprejema prijave filmskih del, ki so predstavljena na prepoznavnih standardih za profesionalno prikazovanje na 35 mm, 16 mm formatu in profesionalnem digitalnem formatu, in druga umetniška in dokumentarna avdiovizualna dela na formatih, navedena na prijavnicah za posamezno izvedbo Festivala (v nadaljnjem besedilu: dela).
22. člen
Prijavitelj dela je lahko vsaka fizična oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji in pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti 59.110 – Produkcija filmov, video filmov in TV oddaj.
Prijavitelj lahko na Festival prijavi kinematografsko filmsko oziroma avdiovizualno delo, ki je bilo realizirano največ dve leti pred prvim dnem Festivala in še ni bilo prikazano na Festivalu, na podlagi festivalske prijavnice (v nadaljnjem besedilu: prijavnica), objavljene na spletni strani Festivala, ki jo mora v celoti izpolniti in poslati na naslov in v roku, ki sta navedena na prijavnici.
V primeru nepopolno ali nepravilno izpolnjene prijavnice se prijavitelja dela obvesti, naj prijavnico dopolni oziroma popravi, v roku, določenem s pozivom. Po izteku tega roka se zavrže nepopolno oziroma nepravilno izpolnjene oziroma nepravočasno prispele prijavnice brez obrazložitve.
23. člen
V tekmovalni program se lahko uvrstijo dela, ki imajo večinski producentski delež slovenskih producentov ali so pretežno posneta v slovenskem jeziku ali dela, ki so producirana v madžarskem in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije.
Za nekatere nagrade lahko tekmujejo tudi koprodukcijski filmi z manjšinskim deležem slovenskih producentov, katerih delež ne sme biti manjši od 10 %, in ne izpolnjujejo nobenega od pogojev prejšnjega odstavka tega člena.
V tekmovalni program se lahko po presoji programskega direktorja uvrstijo druga avdiovizualna dela, ki ustrezajo pogojem iz prvih dveh odstavkov tega člena.
24. člen
Vsa dela, ki jih programski direktor Festivala uvrsti v program Festivala, bodo prikazana javno.
V. NAGRADE FESTIVALA
25. člen
Strokovna žirija podeli naslednje nagrade Vesna:
1. nagrada za najboljši celovečerni film,
2. nagrada za najboljši kratki film,
3. nagrada za najboljšo režijo,
4. nagrada za najboljši scenarij,
5. nagrada za najboljšo glavno žensko vlogo,
6. nagrada za najboljšo glavno moško vlogo,
7. nagrada najboljšo stransko žensko vlogo,
8. nagrada za najboljšo stransko moško vlogo,
9. nagrada za najboljšo fotografijo,
10. nagrada za najboljšo glasbo,
11. nagrada za najboljšo montažo,
12. nagrada za najboljši študijski film.
Strokovna žirija lahko podeli tudi do šest izmed naslednjih nagrad Vesna:
13. nagrada za najboljši dokumentarni film,
14. nagrada za najboljši animirani film,
15. nagrada za najboljšo scenografijo,
16. nagrada za najboljšo kostumografijo,
17. nagrada za najboljšo animacijo,
18. nagrada za najboljšo masko,
19. nagrada za najboljši ton,
20. nagrada za najboljšo manjšinsko koprodukcijo,
21. nagrada za posebne dosežke.
Nagrado Vesna za najboljšo manjšinsko koprodukcijo lahko prejme le koprodukcijski film z manjšinskim deležem slovenskih producentov, ki skupaj znaša več kot 10 %.
Nagrade Vesna za najboljši film (celovečerni, kratki, študijski, animirani, dokumentarni) lahko prejmejo le filmi iz tekmovalnega programa, ki imajo večinski producentski delež slovenskih producentov ali so pretežno posneti v slovenskem jeziku.
Za nagrade Vesna v preostalih kategorijah iz prvega in drugega odstavka tega člena se potegujejo vsi ustvarjalci filmov iz prejšnjega odstavka in slovenski ustvarjalci manjšinskih koprodukcij.
26. člen
Odločitev o podelitvi nagrad in o nagrajencih je v izključni pristojnosti strokovne žirije in njenih umetniških kriterijev. Podeljene nagrade mora žirija pisno obrazložiti.
Strokovna žirija odloča po postopku, ki ga predpisuje poslovnik o delu strokovne žirije Festivala.
27. člen
Ne glede na določbo 25. člena tega pravilnika, se na Festivalu podeli tudi nagrada občinstva za najboljši slovenski celovečerni film.
O nagradi občinstva za najboljši film lahko glasujejo gledalci celovečernih filmov, predstavljenih v tekmovalnem programu Festivala. Glasovanje poteka na vseh lokacijah, kjer so predvajani filmi tekmovalnega programa Festivala.
Gledalci dobijo glasovnico ob vstopu na prireditvenem prostoru, kjer se film predvaja.
Gledalci ocenjujejo filme z ocenami od 1 do 5, pri čemer je 5 najvišja ocena.
Glasovanje poteka preko glasovnic, na katerih so navedene ocene in naslov filma. Gledalci glasujejo tako, da jasno označijo izbrano oceno. Glasovnica, iz katere ni razvidna volja ocenjevalca, ni veljavna.
Glasovnice z ocenami se po vsaki končani projekciji filma oddajo v za to namenjene glasovalne skrinjice.
28. člen
Za ugotavljanje izidov glasovanja iz prejšnjega člena je pristojna tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor Festivala. Direktor festivala imenuje tudi predsednika komisije.
Komisija odpre glasovalne skrinjice po končani projekciji filma. Po izločitvi neveljavnih glasovnic komisija prešteje število oddanih glasovnic za posamezni film ter za vsak predvajani film izračuna povprečno oceno, ki se določi tako, da se seštevek ocen, ki jih film dobi, deli s številom oddanih glasovnic za film. Za podelitev nagrade občinstva mora oddati veljavne glasovnice vsaj petdeset gledalcev za posamezni film.
Komisija o ugotavljanju izida glasovanja sestavi zapisnik. Izid glasovanja je tajen do razglasitve rezultatov na zaključni prireditvi Festivala.
29. člen
Nagrado občinstva za najboljši film dobi producent, katerega film je dosegel najvišjo povprečno oceno, izračunano na dve decimalki. V primeru enakega izida prejmejo nagrado vsi enako ocenjeni filmi.
30. člen
Izide glasovanja razglasi moderator sklepne prireditve, nagrado v obliki plakete pa podeli oseba, imenovana s strani direktorja Festivala
VI. NAGRADA METODA BADJURE
31. člen
V okviru Festivala se podeli tudi nagrada Metoda Badjure za življenjsko delo filmskega ustvarjalca. Sredstva za nagrado Metoda Badjure v višini 10.000 EUR zagotovi agencija v okviru finančnega načrta Festivala.
32. člen
Nagrajenca, ki bo prejel nagrado za življenjsko delo, izbere petčlanska komisija za podelitev nagrade Metoda Badjure. Komisijo imenuje direktor agencije na podlagi pisno utemeljenih predlogov kandidatov, ki jih predlagajo:
– enega kandidata neodvisna producentska združenja;
– dva kandidata strokovna združenja avtorjev s področja filmskih in avdiovizualnih umetnosti;
– dva kandidata direktor agencije, od katerih mora biti najmanj en kandidat prejemnik nagrade Metoda Badjure iz preteklih let.
Predlagatelji morajo imena kandidatov posredovati agenciji najkasneje do 30. junija za tekoče leto, v katerem bo nagrajenec prejel nagrado.
33. člen
Mandat komisije iz prejšnjega člena je dve leti in se ne more ponoviti.
Delo komisije se podrobneje določi s poslovnikom.
VII. KONČNI DOLOČBI
34. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati dosedanji Pravilnik o Festivalu slovenskega filma, Pravilnik o podeljevanju nagrade za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti – nagrada Metoda Badjure in nagrad Vesna za vrhunske dosežke na področju kinematografije in Pravilnik Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada o podeljevanju nagrade občinstva na Festivalu slovenskega filma.
Št. IIPR 761/11
Ljubljana, dne 20. aprila 2011
EVA 2011-3511-0016
dr. Samo Rugelj l.r.
v. d. direktorja Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost