Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3324/11 , Stran 1336
Ob-3324/11
Uprava družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno sklicuje
14. skupščino delniške družbe
Certa Holding d.d. Cerkno,
ki bo potekala v četrtek, dne 7. 7. 2011 ob 12. uri, v poslovnih prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana. Predlagam dnevni red: 1. Izvolitev delovnega predsedstva. Predlog sklepa: potrdi se predsednika in dva člana predsedstva. 2. Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju Certa Holding d.d. Cerkno za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila. 3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Predlog sklepa: Na dan 31. 12. 2010 znaša bilančni dobiček družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka Cerkno 1.366.387 EUR in se uporabi za naslednje namene: – 591.685,85 EUR prenesenega dobička iz preteklih let se izplača delničarjem za dividende in sicer 0,241 EUR bruto na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi na sedežu družbe na dan skupščine. – 774.701,15 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 4. Predlog spremembe Statuta družbe. Predlog sklepa: Statut družbe se spremeni v predlaganem besedilu. 5. Obravnava in predlog skupščini o možnosti nakupa lastnih delnic. Predlog sklepa: na podlagi 240. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% svojega kapitala, z namenom, da delnice odkupijo delavci družbe ali z njo povezane družbe in umika delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic lahko znaša 0,83 EUR in največ 2,09 EUR na delnico. 6. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja za leto 2011 se imenuje Ernst & Young d. o. o. Dunajska cesta 111, Ljubljana. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred sejo skupščine in ki konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga za volitve članov nadzornega sveta delničarju ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso podani v navedenem roku sedem dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi. Ponoven sklic skupščine V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine dne 7. 7. 2011, ob 12,15 uri na istem mestu, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih delnic. Gradivo Gradivo za zasedanje skupščine vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11. do 13. ure. Predlog sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je podal nadzorni svet in direktor družbe.
Certa Holding d.d. uprava Branko Bogataj

AAA Zlata odličnost