Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2085. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko počitniško naselje nad Prinovcem 2, stran 5785.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.)) in 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je županja Občine Šmarješke Toplice sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko počitniško naselje nad Prinovcem 2
1.0 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (v nadaljevanju: OPPN)
Na obravnavanem območju so v naravi travniki. V prostorskem planu je območje namenjeno za stanovanjsko pozidavo. Predvideva se ureditev stanovanjske soseske z dopolnilno turistično dejavnostjo (sobe za oddajanje, apartmaji). Lastnika večjega dela tega območja sta Selakovič Peter in Zanoškar Matjaž, ki sta tudi pobudnika tega OPPN. Zaradi izkazane pobude se je Občina Šmarješke Toplice odločila za izdelavo OPPN. Dostop do območja urejanja z OPPN je predviden preko nove ceste, ki je sestavni del OPPN.
2.0 OBMOČJE OPPN
Območje OPPN se nanaša na parc. št. 1271/46, 1271/91, 1271/83, 1271/52, 1271/88, 1271/51, 1271/45, 1271/44 (pot), 1271/85 (pot), 1271/43, 433/1, 433/99 (del), 1271/84, 1271/57, 1271/87, 433/104, 433/105, 1271/105, 1271/104, 1271/103, 433/102 (del – pot), 433/112 (del), 433/103, 1271/99, 1271/41, k.o. Družinska vas. Skupna površina OPPN je cca 2,8 ha.
Dostopna cesta poteka po parcelah št: 1271/47, 1271/50, 1271/53, 1360, 1267/3, 437/1, 437/2, k.o. Družinska vas.
Na severu, vzhodu in zahodu območje meji na gozdni rob, na jugu pa na obstoječo pozidavo stanovanjsko počitniškega naselja nad Prinovcem.
3.0 NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Prostorske rešitve za OPPN se pripravijo upoštevajoč urbanistično delavnico, ki jo je izvedla Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo in strokovne podlage, ki se izdelajo, kot sestavni del OPPN.
Pri prostorskih rešitvah se upoštevajo tudi podatki iz prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana, smernic za načrtovanje in investicijske namere pobudnika.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira pobudnik oziroma naročnik. Izbrano je bilo podjetje PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Kovinarska 9, 8270 Krško.
4.0 ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Faza               |Rok izdelave |Nosilec    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Sklep o začetku priprave OPPN in |maj 2011   |izdelovalec, |
|objava sklepa          |       |občina    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev    |junij 2011  |izdelovalec  |
|smernic             |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Pridobivanje in usklajevanje   |julij 2011  |izdelovalec  |
|smernic             |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN      |avgust 2011  |izdelovalec  |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni     |september 2011|občina    |
|razgrnitvi in javni obravnavi  |       |       |
|OPPN               |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Javna razgrnitev in javna    |september,  |občina,    |
|obravnava            |oktober 2011 |izdelovalec  |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Priprava in uskladitev stališč  |oktober 2011 |izdelovalec, |
|do pripomb            |       |občina    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Priprava gradiva in 1. obravnava |november 2011 |izdelovalec, |
|na seji OS            |       |občina    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Obvestilo lastnikom o stališčih |november 2011 |občina    |
|do njihovih pripomb       |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Predlog OPPN za pridobitev mnenj |december 2011 |izdelovalec  |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Pridobivanje in usklajevanje   |januar 2012  |izdelovalec  |
|mnenj              |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Usklajen predlog OPPN za sprejem |februar 2012 |izdelovalec  |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Priprava gradiva in sprejem na  |februar 2012 |izdelovalec, |
|občinskem svetu         |       |občina    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Izdelava končnega dokumenta   |februar 2012, |izdelovalec  |
|                 |marec 2012  |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Objava odloka o OPPN v Uradnem  |marec 2012  |občina    |
|listu RS             |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
Če bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavne zakonodaje potekal sočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo v tabeli navedeni roki izdelave OPPN.
5.0 NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, p.p. 2608, 1001 Ljubljana (varstvo narave, vode);
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda);
6. Ministrstvo za promet, DRSC, Območje sektorja za upravljanje cest – Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (cestno omrežje);
7. Zavod za kulturno dediščino, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto (varstvo kulturne dediščine);
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave);
9. Zavod za gozdove Slovenije Ljubljana, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto (gozdovi);
10. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (električna energija);
12. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
13. Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8275 Šmarješke Toplice (občinske ceste, javne površine).
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6.0 OBVEZNOSTI FINANCIRANJA OPPN
Pripravljavec OPPN je:
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
Naročnika in investitorja OPPN sta:
SELAKOVIČ PETER, Ulica 28. maja 11, 1000 Ljubljana,
ZANOŠKAR MATJAŽ, Naselje Ivana Krivca 48, 4280 Kranjska Gora.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovita naročnika.
7.0 ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Šmarješke Toplice in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0003/2011-2
Šmarješke Toplice, dne 30. maja 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost