Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3379/11 , Stran 1343
Ob-3379/11
Na podlagi določil 13. člena statuta delniške družbe Telemach Tabor d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
22. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Tabor d.d.,
ki bo potekala dne 7. 7. 2011 ob 11. uri, v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine, 2. Predstavitev letnega poročila družbe Telemach Tabor d.d. za poslovno leto 2010 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila za poslovno leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, 3. Obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, 4. Odpoklic dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta, 5. Spremembe statuta družbe, 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega reda skupščine: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič. Izvoli se verifikacijska komisija skupščine v sestavi predsednice Danijele Kosovič in preštevalca glasov Janija Tekavca. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Edita Špitalar. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega reda skupščine: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Telemach Tabor d.d. za poslovno leto 2010 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina ter obsega preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2010. V skladu z določbami 294. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2010 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega reda skupščine: Bilančni dobiček družbe znaša 2.002.757,39 EUR. Bilančni dobiček družbe je sestavljen iz zneska prenesenega dobička v višini 1.910.172,37 EUR in zneska čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini 92.585,02 EUR. Bilančni dobiček družbe se razporedi na naslednji način: – znesek prenesenega dobička v višini 1.910.172,37 EUR se preoblikuje v osnovni kapital družbe tako, da se za ta znesek poveča osnovni kapital iz sredstev družbe, – znesek preostalega bilančnega dobička družbe v višini 92.585,02 EUR ostane nerazporejen. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe v skladu s tem sklepom se izvede tako, da se osnovni kapital družbe v višini 1.138.407,61 EUR poveča iz sredstev družbe s preoblikovanjem prenesenega dobička v višini 1.910.172,37 EUR, v kateri je ta postavka lastnega kapitala družbe izkazana v revidirani zadnji letni bilanci stanja na dan 31. december 2010, s čemer se osnovni kapital družbe poveča na znesek v višini 3.048.579,98 EUR. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe tudi po predmetnem povečanju iz lastnih sredstev družbe razdeljen na 45.468 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z nespremenjenimi pravicami in razmerji med delničarji. Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 4. točko dnevnega reda skupščine: Z dnem sprejetja sklepa skupščine se odpokliče dosedanji član nadzornega sveta Roman Volčič. Z dnem sprejetja sklepa skupščine se za mandatno obdobje naslednjih štirih let v nadzorni svet družbe imenuje Matjaž Pantelič. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 5. točko dnevnega reda skupščine: Besedilo prvega stavka 4. člena statuta se nadomesti z naslednjim besedilom: »Osnovni kapital družbe znaša 3.048.579,98 EUR (trimilijoneoseminštiridesettisočpetstodevetinsedemdeset evrov 98/100) in je razdeljen na 45.468 (petinštiridesettisočštiristooseminšestdeset) delnic.« Besedilo prvega odstavka 21. člena statuta se nadomesti z naslednjim besedilom: »Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s ¾ (tričetrtinsko) večino oddanih glasov delnic na skupščini.« Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 6. točko dnevnega reda skupščine: Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo KPMG d.o.o. Ljubljana. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupšine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupšćine ter besedilom predlaganih sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Telemach Tabor d.d. Korenič Slavko

AAA Zlata odličnost