Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3405/11 , Stran 1346
Ob-3405/11
Na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah ter na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. objavlja nasprotna predloga k posameznim točkam predloga sklica 17. seje skupščine delniške družbe Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., ki bo v četrtek, 23. junija 2011, ob 13. uri, v sejni sobi podjetja Količevo 2, 1230 Domžale: Nasprotna predloga je družba Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. prejela od delničarja Marka Potočnika, Ul. Hermana Potočnika 2, 1230 Domžale. Nasprotni predlog z obrazložitvijo k točki 2.1. glasi: Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 10.481.739 EUR se uporabi za naslednje namene: – Del bilančnega dobička v znesku 467.789,20 EUR se razdeli delničarjem ki so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po izvedbi skupščine, pri čemer znaša dividenda 1,68 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje v roku dveh mesecev po skupščini. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Obrazložitev: Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. delničarjem ni izplačal dividend za leto 2008 in 2009. Glede na rast poslovanja v letu 2010 in prvem trimesečju leta 2011, menim da družba lahko izplača predlagano dividendo delničarjem v višini 1,68 EUR bruto, kar pomeni le 4.46% bilančnega dobička, oziroma 4% osnovnega kapitala družbe, oziroma le dobrih 19% čistega dobička leta 2010. Ostali del 95,54% bilančnega dobička poslovnega leta 2010, delničarji puščamo v družbi v upravljanje in plemenitenje v okviru strateških načrtov in razvojnih planov poslovanja družbe. Za izplačilo dividend se uporabijo sredstva, ki so bila prenesena v naslednja leta na preteklih skupščinah družbe, zato poslovanje družbe v tekočem poslovnem letu ne bo bistveno obremenjeno, saj družba posluje pozitivno, dosega rast prodaje in prihodkov, ter pričakuje povečan čisti dobiček. Nasprotni predlog z obrazložitvijo k točki 4. glasi: Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme presegati 10-odstotkov osnovnega kapitala oziroma 27.844 delnic družbe. Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja 18 mesecev od sprejema sklepa. Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10-odstotkov več od enomesečnega povprečja enotnih dnevnih borznih cen šteto od dneva nakupa, najnižja nakupna cena pa sme biti enaka nominalni vrednosti delnice. Družba bo pridobivala lastne delnice z namenom umika delnic z določbami o zmanjšanju osnovnega kapital družbe. Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic, sprejet na 16. redni skupščini delničarjev družbe Helios Domžale, d.d., 18. 6. 2010. Obrazložitev: delničarji lahko kapitaliziramo svoj donos ali z izplačilom dividend ali zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic. Ker večina prenesenega dobička ostaja v družbi in ker ima družba nizko dobičkonosnost kapitala in sredstev, želimo na ta način povečati donos na vložena sredstva. Tudi uresničitev plana poslovodstva družbe za leto 2011 glede čistega dobička ne zadovolji želene dobičkonosnosti vloženega kapitala in sredstev. Z zmanjšanjem števila delnic bi bil donos na delnico ustreznejši in bi s tem zadovoljili pričakovanja delničarjev, investitorjev. To pa je tudi ena izmed smernic poslovodstva, biti poslovno odličen. Citat iz letnega poročila; želimo biti poslovno odlični in uspešni ter uravnoteževati rast z zadovoljevanjem pričakovanj vseh deležnikov: lastnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja. Mnenje uprave k nasprotnima predlogoma: uprava družbe Helios Domžale, d.d. predlaganih nasprotnih predlogov ne podpira.
Predsednik uprave Uroš Slavinec

AAA Zlata odličnost