Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3399/11 , Stran 1344
Ob-3399/11
Uprava družbe Mineral, družba za pridobivanje, pridelavo in montažo naravnega kamna, d.d., Podpeč 46, 1352 Preserje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in v skladu z 41. točko statuta sklicuje
23. izredno skupščino
družbe Mineral d.d.,
ki bo dne 20. 6. 2011, ob 14. uri, v veliki sejni sobi v petem nadstropju poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana Dnevni red skupščine: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Povečanje osnovnega kapitala družbe. Predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da je sklepčna. Izvolijo se organi skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki. Predlog sklepa: 2.1. Osnovi kapital družbe se poveča največ za 1.258.840,60 EUR in sicer iz sedanjih 1.259.710,40 EUR na največ 2.518.550,00 EUR. 2.2. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z novimi denarnimi vložki, pri čemer je prodajna cena 1 (ene) delnice družbe enaka pripadajočemu znesku delnice 4,17 EUR (štiri evre 17/100). 2.3. Posamičen vpisnik lahko s posamičnim vpisom delnic pridobi število delnic v višini kupnine, ki je najmanj enaka 50.000,00 EUR. 2.4. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. 2.5. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo do 301.880 novih navadnih kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice. Osnovni kapital se poveča za znesek, ki je enak številu vpisanih in vplačanih novih delnic, pomnoženem s pripadajočim zneskom teh delnic. 2.6. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 15 dni od dneva sprejema tega sklepa, tako da je rok za vpis in vplačilo novih delnic do vključno 5. 7. 2011. 2.7. Šteje se, da je postopek vpisa in vplačila delnic uspešen, če je do 5. 7. 2011 vplačanih najmanj 180.000 delnic. Šteje se, da so delnice vplačane, ko je celoten znesek za vplačilo delnic na razpolago na posebnem denarnem računu izbrane borzno posredniške družbe. 2.8. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register. 2.9. Vpis delnic poteka pri izbrani borzno posredniški družbi. Novo izdane delnice se vpisujejo glede na datum prejema izjave o vpisu novih delnic. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je vpisnik dolžan vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnic iz 2. točke tega sklepa, pomnožen s številom vpisanih novih delnic. 2.10. V primeru, da je postopek vpisa in vplačila novih delnic neuspešen, mora izbrana borzno posredniška družba do 7. 7. 2011 vrniti vplačane zneske osebam, ki so vplačale nove delnice, brez obresti. 2.11. Nove delnice se štejejo za vplačane in osnovni kapital za spremenjen z vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register. 2.12. Vpis delnic postane nezavezujoč dne 30. 12. 2011, če do tega dne ni registrirano povečanje osnovnega kapitala družbe. 2.13. Upravo družbe se pooblasti za uskladitev besedila statuta družbe v skladu z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov bo na voljo v tajništvu družbe, na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost