Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2075. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2011, stran 5769.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 5. redni seji dne 18. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2011
1. člen
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2011 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Rebalans proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV            |   v eurih|
|    |IN ODHODKOV               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |   Znesek|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|I    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  2.620.841|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.379.997|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  2.176.292|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK           |  1.864.472|
|    |IN DOBIČEK                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   210.820|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   101.000|
|    |IN STORITVE               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   203.705|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |   59.830|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |    1.600|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI     |   60.100|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA      |     100|
|    |IN STORITEV               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   82.075|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |   132.815|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV|      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   132.815|
|    |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |     100|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE           |     100|
|    |IZ DOMAČIH VIROV             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)        |   107.929|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIH.           |   107.929|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|II   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  3.082.013|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |   830.851|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   153.368|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   24.338|
|    |VARNOST                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO           |   599.145|
|    |IN STORITVE               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 REZERVE               |   54.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.108.422|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 SUBVENCIJE              |   20.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM        |   464.236|
|    |IN GOSPODINJSTVOM            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |   81.814|
|    |IN USTANOVAM               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   542.372|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  1.037.740|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  1.037.740|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   105.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |      0|
|    |FIZIČNIM OSEBAM,             |      |
|    |KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |   105.000|
|    |UPORABNIKOM               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|III   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |  –461.172|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IV   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|V    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)          |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN   |      0|
|    |FINANČNIH NALOŽB             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VI   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VII   |ZADOLŽEVANJE (50)            |   137.112|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VIII  |ODPLAČILA DOLGA (55)           |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IX   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  –324.060|
|    |NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|X    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)       |   137.112|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XI   |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)       |   461.172|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XII   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   324.060|
|    |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
2. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).
Št. 410-7/2011
Log, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost