Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2092. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1, stran 5799.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) in 6. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, 101/06 – UPB) je župan Občine Škocjan dne 31. 5. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1 (v nadaljevanju OPPN Obrtno servisna cona Logiče-1)
Na obravnavanem območju so v naravi travniki in njive. V prostorskem planu je območje namenjeno za obrtno servisne dejavnosti, predvsem za preselitev dejavnosti iz jedra naselja. Predvidevajo se ureditev parkirišč za tovornjake in osebna vozila, gradnja poslovnih objektov ter odprtih in zaprtih skladišč, trgovin ipd. Lastniki večjega dela tega območja so obrtniki, ki potrebujejo večje površine za razvoj svojih dejavnosti. Na parceli št. 1931/4, k.o. Stara vas, želi prvi investitor zgraditi poslovni objekt s parkirišči za tovornjake in stanovanjsko hišo, na parceli št. 1931/2, k.o. Stara vas, pa želi drugi investitor zgraditi nadstrešnico za parkiranje osebnih vozil kot dopolnitev obstoječe dejavnosti avtosalona, ki je v neposredni bližini, v mestnem jedru. Zaradi teh pobud se je Občina Škocjan odločila za izdelavo delnega OPPN le za navedeni parceli, vključno z ureditvijo priključka lokalne ceste Škocjan–Zloganje na regionalno cesto Škocjan–Sevnica.
Pred izdelavo delnega OPPN je potrebno izdelati strokovne podlage z variantnimi rešitvami za celotno območje OPPN, da se zagotovi ustrezna prometna mreža in funkcionalna povezanost na celotnem območju OPPN. Izbrana variantna rešitev bo strokovna podlaga za nadaljnjo izdelavo celotnega OPPN.
2. Območje OPPN
Območje delnega OPPN se nanaša na parc. št. 1931/2 – del, 1931/4 – del, 3022/5 – del (lokalna cesta) in 3022/1 – del (regionalna cesta), vse k. o. Stara vas. Skupna površina delnega OPPN je cca. 0,9 ha.
Na vzhodu območje meji na regionalno cesto R3/674-1384 Škocjan–Sevnica, na jugu na kmetijske površine vključno z lokalno cesto Škocjan–Zloganje, na zahodu na obvodno zemljišče Dolskega potoka, na severu na travniške površine.
Območje urejanja v fazi izdelave strokovnih podlag z variantnimi rešitvami urejanja prostora obsega celotno območje OPPN, ki je predviden z občinskim prostorskim planom, in sicer parcele: 1937/1, 1937/4, del 1931/6, 1935, del 3055 – pešpot, 1939/2, del 1931/1, del 1931/4, del 1931/3, del 1931/2, del 3022/5 – lokalna cesta, del 3022/1 – regionalna cesta, vse k.o. Stara vas. Celotno območje je veliko cca 2,8 ha.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, 15/98, 112/00, 12/01, 19/01, 75/04, 120/08, 16/09, 110/10), prikaza stanja prostora in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Prostorske ureditve se pripravijo variantno.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira pobudnik oziroma naročnik. Izbrano je bilo podjetje PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., Kovinarska 9, 8270 Krško.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Postopek priprave in sprejema OPPN Obrtno servisna cona Logiče-1 bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+-----------------------------------------------+--------------+
|           Faze           | Rok izdelave |
+-----------------------------------------------+--------------+
|sklep o začetku priprave            |  maj 2011  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|priprava osnutka OPPN             |  30 dni  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|pridobivanje smernic nosilcev urejanja     |  30 dni  |
|prostora (NUP) in odločitev o CPVO       |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|priprava dopolnjenega osnutka OPPN ter     |  45 dni  |
|morebitnega okoljskega poročila        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|preverba kakovosti izdelanega okoljskega    |  15 dni*  |
|poročila                    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|obravnava dopolnjenega osnutka na seji     |  30 dni  |
|Občinskega sveta                |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni |  7 dni   |
|obravnavi OPPN                 |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|javna razgrnitev in javna obravnava OPPN,   |  30 dni  |
|morebitna javna razgrnitev okoljskega poročila |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|priprava predloga OPPN, preučitev pripomb in  |  15 dni  |
|predlogov javnosti na dopolnjen osnutek OPPN, |       |
|priprava stališč in seznanitev s stališči do  |       |
|pripomb                    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|vloga za mnenje NUP – pregled         |  7 dni   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|pridobivanje mnenj NUP; morebitna opredelitev |  30 dni  |
|NUP o sprejemljivosti vplivov OPPN s stališča |       |
|svoje pristojnosti               |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov   |  30 dni *  |
|izvedbe OPPN*                 |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|obravnava in sprejem odloka o OPPN na seji   |  30 dni  |
|občinskega sveta                |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|izdelava končnega dokumenta          |  14 dni  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS    |  7 dni   |
+-----------------------------------------------+--------------+
* pri morebitni izdelavi okoljskega poročila se roki podaljšajo
Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega sveta, se prilagodijo časovnim terminom njegovega zasedanja. Roki, navedeni v terminskem planu, so odvisni tudi od drugih udeležencev v postopku, zato so informativni.
5. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora in nosilci javnih pooblastil, ki podajo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
4. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
5. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
6. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (električna energija);
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, p. p. 2608, 1001 Ljubljana (varstvo narave, vode);
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave);
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
10. Ministrstvo za promet, DRSC, Območje sektorja za upravljanje cest – Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (cestno omrežje);
11. Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan (prostorske ureditve, občinske ceste, javne površine).
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravljavec OPPN je Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. Naročnika in investitorja OPPN sta:
MGM Transport, Marjan Gornik s. p., Hrastulje 27, 8275 Škocjan in
AVTOCENTER KRAŠNA, Škocjan d.o.o., Škocjan 22, 8275 Škocjan.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovita naročnika.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na spletnih straneh Občine Škocjan in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2009-10
Škocjan, dne 31. maja 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost