Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2086. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2011, stran 5786.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO), 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) in Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2011 (Uradni list RS, št. 104/10) je Občinski svet Občine Zavrč na 7. redni seji dne 27. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2011
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2011 (Uradni list RS, št. 104/10) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v eurih|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |  Proračun|
|    |                     |    2011|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |3.912.953,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |1.438.866,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |1.152.755,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |1.070.755,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje         |  47.750,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |  34.250,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            | 286.111,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  17.900,00|
|    |od premoženja              |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |   900,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 Denarne kazni            |   500,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       | 266.811,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  31.300,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |  3.000,00|
|    |sredstev                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  28.300,00|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    0,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    0,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |2.442.787,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki         | 725.129,00|
|    |iz drugih javnofinančnih institucij   |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |1.717.658,00|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |4.200.491,29|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              | 722.875,22|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  | 152.510,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  21.930,00|
|    |varnost                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     | 397.438,64|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |  6.860,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve               | 144.136,58|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             | 508.849,08|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |  4.900,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        | 285.479,08|
|    |in gospodinjstvom            |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  55.470,00|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    | 163.000,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |2.836.256,99|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |2.836.256,99|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         | 132.510,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |  69.000,00|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |  63.510,00|
|    |uporabnikom               |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    | –287.538,29|
|    |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)         |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)              |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441)            |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0|
|    | in naložb                |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |      |
|    |V.)                   |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            | 350.000,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               | 350.000,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje         | 350.000,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA             |  54.760,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |  54.760,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |  54.760,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  7.701,71|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)   |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      | 295.240,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      | 287.538,29|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  –7.701,71|
|    |NA DAN 31. 12. 2010           |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |  –7.701,71|
+-------+-----------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko kvalifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-45/2008-005
Zavrč, dne 27. maja 2011
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost