Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2066. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2011, stran 5756.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 8. redni seji dne 27. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2011
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11 z dne 31. 3. 2011) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v eurih|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/        | Rebalans 2011|
|   |Konto/Podkonto              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 4.537.729,22|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2.071.814,16|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 1.779.867,70|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 1.639.590,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   88.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   52.277,70|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  291.946,46|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   85.500,00|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    300,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |     0,00|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  205.946,46|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           | 1.420.229,22|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     | 1.419.729,22|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    500,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.045.685,84|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    | 1.045.685,84|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |     0,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|   |Evr. unije                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 4.455.053,12|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  574.394,23|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  149.837,76|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   27.162,24|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  311.218,13|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   82.676,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   3.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  972.511,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   52.737,55|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  507.310,15|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  136.018,26|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  276.445,08|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 2.803.528,52|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 2.803.528,52|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  104.619,33|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   42.620,63|
|   |fizičnim osebam, ki niso pror.      |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   61.998,70|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |     0,00|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |     0,00|
|   |finančnih naložb             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     0,00|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |     0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            | 2.503.485,15|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               | 2.503.485,15|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         | 2.503.485,15|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          | 2.586.161,25|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             | 2.586.161,25|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       | 2.586.161,25|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |     0,00|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali |       |
|   |0 ali +                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –82.676,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  –82.676,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   1.609,53|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali |   1.609,53|
|   |+                    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se 13. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2011 tako, da se glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 2.503.485,15 EUR.«
3. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2011, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 007-0002/2011-13
Gornji Petrovci, dne 30. maja 2011
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost