Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2068. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti, stran 5766.

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 in spremembe 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 51/10), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo (ZSPJS-UPB7) in spremembe 17/08, 58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji dne 19. 5. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 5/08 z dne 18. 1. 2008 se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Župana Občine Ivančna Gorica, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi 10. člena in priloge 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrsti v 53. plačni razred (župan IV).«
2. člen
V prvem odstavku 5. člena navedenega pravilnika se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Podžupana Občine Ivančna Gorica, ki lahko opravlja svojo funkcijo nepoklicno ali v soglasju z županom poklicno, se na podlagi 10. člena in priloge 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju lahko uvrsti od 38–45 plačnega razreda (podžupan IV).«
3. člen
V 6. členu se v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Mesečno izplačilo za nepoklicnega in poklicnega podžupana se opravi na podlagi sklepa o uvrstitvi v plačni razred.«
4. člen
V 8. členu se v drugem odstavku tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– udeležbo predsednika(ce) ali člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta 7,5 % plače župana.«
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0011/2007
Ivančna Gorica, dne 19. maja 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost