Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 09311-01/2011 Ob-3329/11 , Stran 1310
Št. 09311-01/2011 Ob-3329/11
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) in Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 13/11), Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Bovec v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin: – mladinska dejavnost, letni programi in projekti, ki spodbujajo kreativnost in zadovoljujejo potrebe otrok in mladih, zmanjšujejo učinke in posledice tveganih vedenj, krajše oblike izobraževanja in usposabljanja mladih za delo v mladinskih projektih, programe, ki se ukvarjajo z mladinsko problematiko, programe organiziranih dijaških in študentskih prevozov, prireditve za mlade, projekte aktivnega preživljanja prostega časa v času šolskih počitnic; – humanitarna dejavnost in dejavnost invalidskih organizacij, letni programi in projekti katerih cilj delovanja so humanitarni, dobrodelni nameni, delujejo preventivno na področju zdravstva in so namenjeni ljudem potrebnim materialne in nematerialne pomoči zaradi materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti in podobno; – dejavnosti drugih društev in posebnih skupin, programi veteranskih organizacij, borcev, invalidov vojn in drugih posebnih skupin pomembnih za občino. 2. Višina sredstev namenjenih za posamezne vsebine znaša: – mladinski programi in projekti 4.450,00 EUR, – programi in projekti invalidskih in humanitarnih društev in organizaciji za pomoč posebno ranljivih skupin 3.150,00 EUR, – programi drugih društev in posebnih skupin 2.540,00 EUR. 5% sredstev programov je namenjenih za rezervo. O razdelitvi teh sredstev odloča župan. 3. Dodeljena sredstva morajo izvajalci programov porabiti do 31. 12. 2011. 4. Na razpisu lahko sodelujejo: – društva in druge institucije, ki imajo sedež v Občini Bovec, – društva in druge institucije medobčinskega, regijskega ali državnega značaja s sedežem izven Občine Bovec, če programe, ki jih prijavljajo na razpis izvajajo na območju Občine Bovec ali so v programe vključeni občani Občine Bovec oziroma se ocenjuje, da so za občino pomembni, – da so registrirani najmanj eno leto, – da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programa in so registrirani za opravljanje dejavnosti za katero se prijavljajo, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, v kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih, – da imajo do občine poravnane vse obveznosti iz preteklega leta. 5. Posamezni prijavljeni program bo občina sofinancirala v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu z merili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 6. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Bovec: www.obcina.bovec.si oziroma jo interesenti lahko dvignejo na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, v času uradnih ur. 7. Rok za prijavo na javni razpis za družbene dejavnosti za leto 2011 je 24. 6. 2011. 8. Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno z razpisno dokumentacijo. 9. Odpiranje prijav bo 28. 6. 2011 in ne bo javno. 10. Sklep o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. 11. Dodatne informacije lahko dobite na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Jožici Kavs, tel. 05/38-41-909.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost