Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3315/11 , Stran 1333
Ob-3315/11
Na podlagi točke 6/3 Statuta družbe Tovarne meril Kovine, proizvodnja kovinskih meril, d.d.. Slovenj Gradec in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
18. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine d.d.,
ki bo dne 7. 7. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče 153. Predlagani dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se predlaga Andreja Repnik Petrič. Za preštevanje glasov se imenuje Barbaro Jeseničnik. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca. 2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2010 in poročilo nadzornega sveta, odločanje. O uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemkih organov vodenja nadzora. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe z dne 20. 5. 2011, ki se nanaša na preveritev letnega poročila in predloga za delitev dobička za leto 2010. Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 1.151.134,85 EUR, se uporabi: 203.526,40 za izplačilo dividend, kar znaša 4,90 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo iz nerazporejenega dobička leta 2007 v višini 203.526,40 EUR. O uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 947.608,45 EUR bo odločeno v prihodnjih poslovnih letih. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 30. 9. 2011, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, na dan 7. 7. 2011. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010, s katero odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2010. Skupščina se seznani s poročilom uprave o prejemkih organov vodenja in nadzora v letu 2010. 3. Imenovanje revizorja delniške družbe za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba Audit & Co., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota. 4. Vprašanja in pobude delničarjev. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. (297. člen ZGD-1c). Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov bo na vpogled vsak delovni dan, v tajništvu družbe, od 12. do 15. ure. Delničarji lahko v skladu z 298. členom ZGD v roku 7 dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo delničar v tem roku poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo družba take predloge sklepov objavila v skladu s 300. in 301. členom ZGD.
Tovarna meril Kovine d.d. uprava Rudolf Franc Verovniik

AAA Zlata odličnost