Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3358/11 , Stran 1340
Ob-3358/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in spremembe) in 38. – 40. člena Statuta Kovinoplastike Lož d.d., uprava družbe sklicuje
17. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,
ki bo v četrtek, 7. 7. 2011, ob 16. uri, v sejni sobi nad ambulanto v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev prisotnosti notarja. Predlog sklepa: 1. 1. Za predsednika skupščine se izvoli Stanka Ogrinc. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za preštevalca glasov se izvolita Meta Turk in Metoda Vrtar. Ugotovi se prisotnost notarja. 2. Spremembe statuta družbe. Predlog sklepa: 2.1. Sprejme se predlagana sprememba statuta. 3. Predložitev revidiranega poročila in poročila nadzornega sveta in sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice. Skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom Kovinoplastike Lož d.d. za leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu poročila za leto 2010. Predlogi sklepov: 3.1. Bilančni dobiček za leto 2010 je sestavljen iz prenesenega čistega dobička v znesku 22.834.960 € in izgube v letu 2010 v znesku 3.960.209 € ter oblikovanja rezerv za lastne deleže v znesku 11.998.760 €. Bilančni dobiček v skupnem znesku 6.875.991 € ostane nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih. 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 in s tem potrjuje njihovo uspešno delo. 4. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: 4.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2011 revizijsko hišo KPMG, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta Predlog sklepa: 5.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za člane nadzornega sveta naslednje kandidate: – Anton Nahtigal, rojen 8. 7. 1961, – Branko Troha, rojen 21. 2. 1950, – Drago Simčič, rojen 15. 3. 1954. Utemeljitev: predlagani kandidati imajo naslednjo izobrazbo in trenutni status: – Anton Nahtigal, univ. dipl. ekon., do sedaj član NS KPL d.d., 2 mandata, – Branko Troha, profesor zgodovine in soc. Listina B ZNS, Potrdilo o usposobljenosti za opravljanje člana NS in neizvršnega člana UO, – Drago Simčič, dipl. univ. ekon., Certifikat ZS. Obrazložitev: po sklepu 13. redne seje skupščine Kovinoplastike Lož d.d. je 4-letni mandat takrat imenovanim članom nadzornega sveta začel teči 12. 10. 2007, torej se ta mandat izteče 11. 10. 2011. 6. Določitev višine sejnine in plačila za opravljanje funkcije. Predlog sklepa: 6.1. Sprejme se v gradivu predlagane višine sejnin oziroma plačil za opravljanje funkcij. Gradivo Gradivo za sejo skupščine delniške družbe, vključno z revidiranim letnim poročilom za leto 2010, poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1 ter predlogi sklepov po navedenem dnevnem redu z utemeljitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, v vložišču Kadrovske in pravne službe, vsak delovni dan od 11. do 14. ure, od dneva sklica, do dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi na intranetni strani družbe. Udeležba na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 3. 7. 2011 in ki bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v skladu z 296. členom ZGD-1C (peti odstavek) zahtevajo dopolnitev dnevnega reda 7 dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, ki morajo biti pisno obrazloženi in posredovani najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji na skupščini glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, kjer tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine. Če skupščina ob predpisani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 7. julija 2011, ob 17. uri, v istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predsednik nadzornega sveta Kovinoplastike Lož d.d. Branko Troha Predsednik uprave Kovinoplastike Lož d.d. Janez Poje

AAA Zlata odličnost