Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 352-2/2011 Ob-3338/11 , Stran 1324
Št. 352-2/2011 Ob-3338/11
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, št. 41/05 in št. 92/05) in določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list št. 86/10) ter določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina, z dne 26. 5. 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zasedenega stanovanja
1. Predmet javne ponudbe Predmet prodaje je stanovanje v Ajdovščini, ki je oddano v najem z najemno pogodbo za nedoločen čas, in sicer stanovanje s celotno ID 2392-77-12, posamezen del št. 12 v stavbi št. 77, k.o. 2391 Ajdovščina. Opis: del stavbe z identifikacijsko številko 12.E, stanovanjska raba 57,99 m2 (vključno s shrambo v 1. etaži), na stavbi stoječi na parc. št. 448/1 in parc. št. 448/3, obe k.o. Ajdovščina, z naslovom Goriška cesta 26, Ajdovščina in Cesta 5. maja 1, Ajdovščina. Stanovanju pripadajo idealni solastniški deleži na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini, ki pa še niso določeni, ker pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena. 2. Ponudbena cena in ostali stroški Najmanjša ponudbena cena za stanovanje navedeno v 1. točki znaša 59.230,00 €. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini ponudbene cene. Kupec je poleg kupnine, dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin v višini 2% od ponujene cene in vse stroške v zvezi z prenosom lastninske pravice na stanovanju (overitev podpisa, priprava zemljiškoknjižnega predloga, stroške vpisa v zemljiško knjigo ipd.). 3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka, 21. junija 2011, do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 4. Drugi pogoji a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«. b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije, in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila, in sicer višini 6.000,00 EUR; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – izjavo, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v javni ponudbi. d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru več enakih ponudbenih cen ima predkupno pravico sedanji najemnik stanovanja. e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 1. 7. 2011. g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejemu obvestila o izboru in plačati celotno kupnino najkasneje v roku 15 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v roku iz prejšnjega stavka, je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. i) Za sestavo kupoprodajne pogodbe poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. j) Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina

AAA Zlata odličnost