Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 430-14/2011-5 Ob-3325/11 , Stran 1309
Št. 430-14/2011-5 Ob-3325/11
Občina Sežana objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 17/10), določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 21/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in odločitve Komisije za izvedbo postopka javnega razpisa za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana z dne 20. 5. 2011
javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2011 (v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet razpisa Predmet razpisa je dodelitev denarnih spodbud za učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih. Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijakov ter študentov pri: – pridobivanju formalne izobrazbe, – tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih, – izvedbi razstav, projektov, koncertov ipd. 3. Upravičenci za dodelitev sredstev Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo stalno prebivališče v Občini Sežana, – so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več, kot dijaki povprečje 4,2 in več, kot študentje povprečje 8 in več, – niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika. V primeru mladoletnega prosilca, ga v postopku dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski račun prosilca. 4. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 11.566,00 EUR. 5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi 21. dan od dneva objave. 7. Kraj, kjer lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna št. 1 in pisarni št. 66a, pri Janji Kristančič, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 8. Vsebina vloge Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo: – potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 2010/2011, – spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih za preteklo šolsko leto (2009/2010), – fotokopije priznanj na področju dodatnih znanj – na tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih za preteklo šolsko leto (2009/2010), – izjavo o nezavajajočih podatkih, – izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika in samostojnega podjetnika. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženi dokumentaciji. 9. Oddaja in dostava vlog Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana. Vloga mora biti v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2011«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan (21. dan) roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v vložišče Občine Sežana. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin zahtevanih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa. 10. Obravnava vlog Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija najkasneje v osmih dneh od zaključka razpisa hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena bo s sklepom zavržena. Vloge, ki jih oddajo neupravičene osebe in prepozno prispele vloge se ne obravnavajo. Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih ocenila na podlagi meril za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana, ter podala predlog prejemnikov denarnih spodbud in višino sredstev. Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki izda sklepe o izboru prejemnikov denarnih spodbud. Prosilec ima možnost pritožbe na župana Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa. 11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga na seji komisije. Izbranim učencem, dijakom in študentom bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov denarnih spodbud ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Sežana