Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 120/11 Ob-3316/11 , Stran 1334
Št. 120/11 Ob-3316/11
Na podlagi 7.2 točke Statuta družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d., Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje
16. skupščino
družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
Skupščina bo dne 4. 7. 2011, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih uprave družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine, in sicer: za predsednico skupščine Barbara Jecelj, za preštevalca glasov Irena Lamut in Jožef Leskovar. Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič. 2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta. 3. Razporeditev dobička in podelitev razrešnice upravi družbe 3.1 Predlog sklepa Na predlog uprave in nadzornega sveta čisti dobiček iz leta 2010 v znesku 55.094,94 EUR ostane nerazporejen. Skupaj nerazporejen bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2010 znaša 97.090,10 EUR (iz leta 2009 41.995,16 EUR in iz leta 2010 55.094,94 EUR). 3.2 Predlog sklepa: skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in obvestilo skupščini o članih nadzornega sveta, ki jih voli svet delavcev. 4.1 Predlog sklepa Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za mandat od 18. 8. 2011 do 17. 8. 2015: Andreja Verliča, Dušanko Jurenec, Boštjana Viherja, Damijana Verdnika. 4.2 Predlog sklepa. Skupščina ugotovi, da sta v nadzorni svet kot predstavnika delavcev imenovana dva člana za mandat od 18. 8. 2011 do 17. 8. 2015, in sicer: Jožef Leskovar in Rado Škofič. 5.  Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo M – Revizija in svetovanje, d.o.o., Celjska cesta 19, 3212 Vojnik. 6. Vprašanja in pobude delničarjev. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 13. uri, v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Gradivo za odločanje na skupščini Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak dan, na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor, od objave sklica skupščine dalje, med 10. in 12. uro v tajništvu družbe.
Pogrebno podjetje Maribor, d.d. uprava – direktorica mag. Lidija Pliberšek

AAA Zlata odličnost