Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 100-14/2011 Ob-3334/11 , Stran 1319
Št. 100-14/2011 Ob-3334/11
Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 21/01 in Uradni list RS, št. 114/05 in 78/09) je nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica na seji dne 6. 5. 2011 sprejel sklep, s katerim objavlja javni natečaj za imenovanje direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. I. Objavlja se javni natečaj za položaj direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. Direktor predstavlja in zastopa službo, vodi, organizira in koordinira delo, predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, odloča o zadevah z delovnega področja službe, vodi in prevzema obveznosti iz finančnega in materialnega poslovanja službe, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja in opravlja druge naloge, določene v pogodbi o zaposlitvi, ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela službe. II. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem (2. bolonjska stopnja), – najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti; – da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna. III. Prijava mora vsebovati: 1. fotokopijo javne listine iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Delo bo opravljal na sedežu Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, Nova Gorica. IV. Direktorja sklada imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Na podlagi sklepa o imenovanju sklene župan z direktorjem sklada pogodbo o zaposlitvi najkasneje v roku trideset dni po imenovanju. V. Pisno prijavo z izjavami in drugimi dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj – Prijava za direktorja sklada« na naslov: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica – javni sklad, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v roku petnajst dni od dneva objave na spletni strani Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, www.stanovanjskisklad-ng.si in v Uradnem listu Republike Slovenije. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje služba Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, tel. 05/335-01-91 (Ivo Uršič). Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica

AAA Zlata odličnost