Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2081. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v Občini Pivka, stran 5781.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 6. seji dne 25. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v Občini Pivka
1. člen
S tem odlokom Občina Pivka predpisuje naslednje vsebinske določbe:
1. Organiziranje in vodenje vodniške službe
2. Opredelitev lokalnega turističnega vodnika
3. Strokovno usposobljenost lokalnega turističnega vodnika
4. Register lokalnih turističnih vodnikov
5. Programe turističnega vodenja
6. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj
7. Nadzor nad opravljenimi vodenji.
1. Organiziranje in vodenje vodniške službe
2. člen
Lokalno turistično vodniško službo v Občini Pivka organizira in vodi Lokalni pospeševalni center Pivka.
2. Opredelitev lokalnega turističnega vodnika
3. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem Občine Pivka razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku.
Lokalni turistični vodnik lahko opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka na celotnem območju Zeleni kras, ki zajema občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna.
3. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vodnika
4. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki opravijo tečaj oziroma preizkus znanja strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.
Licenca turističnega vodnika Gospodarske zbornice Slovenije velja kot dokazilo o usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.
Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne štejejo delavci v muzejih, galerijah in drugih pomembnih objektih, ki opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe. Prav tako se za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku ne štejejo interpretatorji naravne in kulturne dediščine.
Lokalni turistični vodniki, ki že ob uveljavitvi tega odloka opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, pod pogojem, da dostavijo dokazila, skladna s prvim odstavkom tega člena in se vpišejo v register ter da v roku enega leta, od sprejema tega odloka, opravijo preizkus znanja, kot to določa 7. člen tega odloka.
5. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira Lokalni pospeševalni center Pivka oziroma pooblaščen izvajalec, ki ga izbere in potrdi Lokalni pospeševalni center Pivka.
Organizator in izvajalec tečaja se izbere na podlagi izbire najustreznejšega ponudnika. Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj. Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del. Udeleženci morajo za prejem potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno komisijo. Člane komisije na predlog izvajalca imenuje predsednik upravnega odbora Lokalnega pospeševalnega centra Pivka.
6. člen
Stroške tečaja za usposabljanje za turističnega vodnika, preizkusa znanja, pridobitve licence oziroma potrdila o strokovni usposobljenosti skupaj s stroški vpisa (izkaznice) v register turističnih vodnikov krije kandidat za turističnega vodnika oziroma turistični vodnik sam, kolikor ni drugače dogovorjeno oziroma opredeljeno v razpisu za izobraževanje.
7. člen
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike obsega najmanj naslednje vsebine:
1. Vodstvo turističnih izletov
a) osnove turizma
b) turistično vodenje
c) zvrsti in tehnike vodenja
d) postopki v problematičnih situacijah
e) prostorski in časovni načrt vodenja
2. Dopolnilni načini vodenja
a) psihologija za turistične vodnike
b) retorika
c) bonton in kodeks vodnika
d) osnove poslovanja v turizmu
e) turistična zakonodaja
f) vaje v nastopanju, predstavitev seminarskega dela
3. Strokovni predmeti
a) zgodovina
b) geografija
c) etnologija
d) arheologija
e) turizem in varstvo narave
f) kulturne in naravne znamenitosti območja Zeleni kras
g) turistična podoba Občine Pivka
h) orientacijsko spoznavanje občine
4. Praktično vodenje in preizkus znanja
a) seminarska naloga: obdelana turistična tema iz Občine Pivka ali širšega območja, kot pogoj za pristop k preizkusu
b) pisni preizkus pridobljenega znanja
c) praktično vodenje skupine na določenem območju občine ali Zelenega krasa.
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda licenco oziroma potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv “lokalni turistični vodnik”. Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.
4. Register lokalnih turističnih vodnikov
8. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, kjer dobijo izkaznico z veljavnostjo pet let. Po preteku tega obdobja se lokalnemu turističnemu vodniku ob izkazani aktivnosti glede opravljenih vodenj izda nova izkaznica za obdobje naslednjih petih let.
Izkaznica lokalnega turističnega vodnika vsebuje: ime in priimek lokalnega turističnega vodnika, fotografijo lokalnega turističnega vodnika, zaporedno evidenčno številko iz registra, kraj in datum izdaje izkaznice, logotip Občine Pivka in logotip Zelenega krasa.
Za aktivnega turističnega vodnika se šteje vodnik, ki v petih letih opravi vsaj pet vodenj. Svojo aktivnost lokalni turistični vodnik dokazuje s poročili o opravljenih vodenjih, ki jih posreduje Lokalnemu pospeševalnemu centru.
V primeru, da lokalni turistični vodnik v petih letih opravi manj kot pet vodenj, mora po poteku tega obdobja v roku enega leta ponovno uspešno opraviti preizkus znanja iz 4. člena tega odloka. Kolikor preizkusa znanja ne opravi uspešno, ga Lokalni pospeševalni center izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov.
Register lokalnih turističnih vodnikov vodi Lokalni pospeševalni center Pivka, ki tudi izda izkaznico.
9. člen
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki, ki imajo veljavno izkaznico. Pri vodenju morajo obvezno nositi veljavno izkaznico.
10. člen
Na osnovi prejetega poročila lokalnega turističnega vodnika, Lokalni pospeševalni center evidentira podatke o številu vodenj za preteklo leto v register lokalnih turističnih vodnikov. Poročilo lokalni turistični vodnik posreduje do konca meseca januarja za preteklo leto.
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko pred posameznim vpisom
– ime in priimek
– datum vpisa
– naslov, elektronski naslov
– telefonsko številko, na katero je lokalni turistični vodnik dosegljiv
– podatke o številu vodenj za preteklo leto
– podatke o znanju tujih jezikov
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Dejavnost turističnega vodnika lahko v Občini Pivka opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma ima o tem ustrezno izkaznico, če turistična agencija oziroma organizirana skupina ne naroči lokalnega turističnega vodnika ter lokalni turistični vodniki turističnega območja Zeleni kras (3. člen).
5. Programi turističnega vodenja
11. člen
Standardni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje obiskovalcev po vnaprej pripravljenih programih, ki vodijo k ogledu najpomembnejših turističnih zanimivosti na območju Občine Pivka in širše na območju Notranjsko-kraške regije oziroma turističnega območja Zeleni kras. Standardne programe pripravi Lokalni pospeševalni center Pivka.
Predloge in podatke za standardne programe turističnega vodenja zagotavljajo tudi turistična in druga društva, turistični centri za obiskovalce, ponudniki turističnih storitev, druge zainteresirane fizične in pravne osebe.
6. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj
12. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) Lokalni pospeševalni center Pivka
b) turistična centra za obiskovalce v Slovenski vasi in Parku vojaške zgodovine Pivka
c) Turistično društvo Pivka
d) lokalni turistični vodniki neposredno (v roku treh dni vodenje prijavijo Lokalnemu pospeševalnemu centru Pivka)
e) druge organizacije, registrirane za dejavnost turističnega vodenja.
13. člen
Lokalni pospeševalni center Pivka lahko sklene z lokalnimi turističnimi vodniki, ki so vpisani v register in imajo izkaznico, pogodbo o opravljanju lokalnega turističnega vodenja za čas veljavnosti izkaznice oziroma trajanja registracije.
14. člen
Lokalni turistični vodnik mora voditi dnevnik vodenja, kjer je navedeno najmanj:
– kdo je naročil vodenje
– število obiskovalcev na posameznem vodenju
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci
– program vodenja.
Po končanem vodenju naročnik vodenja podpiše dnevnik vodenja, kar velja kot dokazilo o opravljeni storitvi.
15. člen
Za kvalitetno opravljeno vodenje se šteje, če v roku 15 dni po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev / uporabnikov vodenja. Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v roku 8 dni pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odloča Lokalni pospeševalni center Pivka.
16. člen
Lokalni turistični vodniki, ki imajo podpisano pogodbo, za opravljeno vodenje dobijo plačilo, ki ga prejmejo preko Lokalnega pospeševalnega centra Pivka, kolikor je bilo vodenje naročeno preko Lokalnega pospeševalnega centra. Plačilo se opravi na podlagi števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika vodenja. Predložena in potrjena evidenca opravljenih ur vodenja je podlaga za izplačilo in se arhivira.
Lokalni turistični vodniki, ki so registrirani za dejavnost turističnega vodenja izdajo račun za vodenje, Lokalnemu pospeševalnemu centru pa dostavijo dnevnik vodenja.
Lokalni pospeševalni center Pivka zagotavlja sredstva za dejavnost lokalnega turističnega vodenja iz cene, ki jo zaračunava direktno neposrednim uporabnikom.
Cenik programov lokalnega turističnega vodenja in višino plačila lokalnim turističnim vodnikom enkrat letno sprejme upravni odbor Lokalnega pospeševalnega centra Pivka.
7. Nadzor
17. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravljajo občinski in državni organi nadzora.
8. Prehodne in končne določbe
18. člen
V roku šestih mesecev od veljavnosti odloka, Lokalni pospeševalni center Pivka izvede naslednje naloge:
– pripravi standardne programe turističnega vodenja na območju Občine Pivka in širše na območju Notranjsko-kraške regije,
– izdela izkaznico za vodnike,
– vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Pivka,
– pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodenjih,
– pripravi cenik za turistična vodenja na območju Občine Pivka,
– pripravi program za izvajanje tečaja usposabljanja turističnih vodnikov za območje Občine Pivka in imenuje komisijo za preizkus znanja.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 69/02).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2011
Pivka, dne 25. maja 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.