Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3355/11 , Stran 1325
Ob-3355/11
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki jo zastopa župan Franc Bogovič, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup neprofitnega stanovanja v Krškem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, matična številka: 5874572, ID št. za DDV: SI18845673. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb je nakup 2-sobnega stanovanja neto bivalne površine do 55 m2, v starem delu mesta Krško, katerega cena na m2 znaša največ 600,00 EUR/m2. 3. Način plačila: nakup stanovanja se izvrši iz sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada, iz proračunske postavke 9761, konta 4200. 4. Garancija za resnost ponudbe Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bianko menico ter menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Menico in izpolnjeno menično izjavo podpiše izdajatelj oziroma zakoniti zastopnik izdajatelja. Poleg podpisa se navede ime in priimek oziroma naziv izdajatelja in funkcijo podpisnika. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 10% ponudbene cene, možnost unovčenja menice pa je najkasneje do vključno 30. 9. 2011. K izvirniku menice in menične izjave se v ponudbo priloži še njuni kopiji. Garancijo za resnost ponudbe (menico) lahko Občina Krško unovči, če ponudnik: – po roku za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne, – v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi oziroma svojih navedb ne dokaže, – ne soglaša z odpravo napak v ponudbi, – ne sklene pogodbe v določenem roku. 5. Pogoji javnega zbiranja ponudb 5.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti. 5.2 Ponudbi mora biti za samostojne podjetnike priložen priglasitveni list oziroma za pravne osebe izpisek iz sodnega registra oziroma drugo potrdilo, ki izkazuje registracijo podjetja in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (vse staro največ 30 dni). 5.3 Ponudniki v ponudbi navedejo ceno stanovanja v EUR/m2 v višini, ki ne sme biti višja ceni stanovanja na m2, opredeljeni v 2. točki tega javnega zbiranja ponudb. 5.4 Stanovanje mora biti 2-sobno. 5.5 Leto dokončanja gradnje objekta: 1987. 5.6 Stanovanje se mora nahajati v starem delu mesta Krško. 5.7 Stanovanje mora biti prazno, bremen prosto in takoj vseljivo. Vse ostale pogodbene obveznosti, ki niso opredeljene v tem javnem zbiranju ponudb, se določijo s prodajno pogodbo. 6. Ponudba naj vsebuje: 6.1 navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno številko, (v prilogi – prijavni obrazec), 6.2 opis objekta, ki naj zajema naslednje podatke: 6.2.1 naslov in leto gradnje objekta, v katerem se stanovanje nahaja, 6.2.2 fasada (toplotna izolacija, vrsta obdelave), 6.2.3 inštalacije (vodovod – napeljava mrzle in tople vode; elektrika – napeljava električne energije; ogrevanje – centralno, etažno; plinska napeljava; skupna televizijska antena, kabelska televizija, telekomunikacijski priključek, domofon, prisilno prezračevanje), 6.2.4 druga oprema (dvigalo, klimatska naprava, individualne merilne naprave – ogrevanje, vodovod, protivlomne naprave), 6.3 ceno 2-sobnega stanovanja, 6.4 opis stanovanja glede na: 6.4.1 bruto in neto bivalno površino predmetnega stanovanja, 6.4.2 etažo (klet, pritličje, nadstropje, mansarda), v kateri se posamezno stanovanja nahaja, 6.4.3 okviri oken (iz lesa, plastificirana, aluminijasta, iz drugega materiala), zasteklitev oken (enojna, dvojna, termoizolacijsko steklo), 6.4.4 senčila (polkna, rolete, zunanje žaluzije, druga senčila), 6.4.5 vrata (lesene masivne izvedbe, ostale izvedbe) in tlaki (betonski, teraco, ladijski pod, plastični podi, PVC, linolej, parket, keramika, kamen) po posameznem prostoru, 6.4.6 notranje stene (beljenje, tapete, keramika v sanitarijah do 1.5 m višine, keramika v sanitarijah nad 1.5 m višine), 6.4.7 skupne površine (npr. skupna soba, sušilnica, pralnica, kolesarnica, zaklonišče), 6.4.8 opis posameznih prostorov v stanovanju, kateri prostori pripadajo stanovanju, njihova površina (prostor za bivanje in spanje, prostor za pripravo hrane, osebno higieno, drugi prostori, pomožni prostori), 7. Obvezne priloge: 7.1 zemljiškoknjižni izpisek, ki zagotavlja kupcu bremen prost prenos lastninske pravice, 7.2 podpisane in žigosane izjave (v prilogi dokumentacije): – Prijavni obrazec; – Opredelitev stavbe in opis stanovanja, kot to določa točka 6. tega javnega zbiranja ponudb; – Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice; – Izjava o vezanosti na dano ponudbo do dne 15. 7. 2011; – Izjava, da se primopredaja stanovanj opravi najkasneje do 16. 8. 2011; – Izjava o pogojih razpisa. 8. Merila Merila za izbor najugodnejše ponudbe Občina Krško bo ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo, izbrala na podlagi naslednjih meril: 8.1 najnižja ponujena cena 2-sobnega stanovanja neto bivalne površine do 55 m2. V primeru več enakih najnižjih ponujenih cen se bo postopek nadaljeval tako, da se bodo z najugodnejšimi ponudniki opravila dodatna pogajanja. Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 20. 6. 2011, do 12. ure, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup neprofitnega stanovanja v Krškem, št.: 3529-8/2011 (0406)«. Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži v fotokopijah, razen podpisanih izjav, ki jih ponudnik predloži v originalu. Občina Krško lahko s soglasjem župana predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v času do sklenitve prodajne pogodbe ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Komisija za odpiranje ponudb, ki jo imenuje župan in ki po zaključku postopka predlaga županu izbor, bo organizirala komisijsko odpiranje ponudb, ki bo potekalo dne 23. 6. 2011, ob 9. uri, v prostorih Občine Krško. Odpiranje ponudb ni javno. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Kolikor komisija med ponudniki ne bo mogla izbrati najugodnejšega ponudnika, si pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega zbiranja ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje do 15. 7. 2011. Plačilo kupnine izvede občina 30. dan od dneva veljavnosti prodajne pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Občina Krško si pridržuje pravico, da spremeni rok oddaje ponudb, rok izbora javnega zbiranja ponudb, rok sklenitve prodajne pogodbe in rok primopredaje stanovanj, vendar le na način da te roke podaljša. 9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Krško, na tel. 07/49-81-295 pri Janku Avsecu, Vodji oddelka za gospodarske dejavnosti, ali na tel. 07/49-81-279 pri Nini Hovelja, svetovalki za stanovanjske zadeve.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost