Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2074. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2010, stran 5768.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 108. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 5. redni seji dne 18. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2010, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Log - Dragomer za leto 2010 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |Bilanca prihodkov in odhodkov      |   v eurih|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina Podskupina kontov        |Proračun leta|
|   |                     |     2010|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 2.377.880,48|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2.296.824,65|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 2.048.428,32|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 1.797.565,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  171.717,33|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  79.145,99|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  248.396,33|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  139.062,04|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   1.596,93|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |  32.749,72|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  74.987,64|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  15.939,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  15.939,00|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  65.116,83|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  65.116,83|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 2.867.501,16|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  753.694,06|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  146.500,80|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevek delodajalcev za socialno  |  23.725,54|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  572.921,55|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |  10.546,17|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.016.480,73|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  41.211,64|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  394.551,26|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  85.261,50|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči transferi        |  495.456,33|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.060.858,80|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.060.858,80|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  36.467,57|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Inv. transferi pravnim in fizičnim  |     0,00|
|   |osebam, ki niso prorač. uporabniki    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  36.467,57|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     | –489.620,68|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     0,00|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.    |     0,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |     0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–  |       |
|   |V.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |     0,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        | –489.620,68|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  489.620,68|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  812.985,43|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2009)  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2011
Log, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost