Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

SV 344/11 Ob-3386/11 , Stran 1349
SV 344/11 Ob-3386/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 344/11, z dne 30. 5. 2011, je bila: funkcionalno ločen del stanovanja brez kopalnice in WC-ja v skupni površini 53,74 m2, kar predstavlja del stanovanja št. 4, v 1. nadstropju v stanovanjsko poslovnem objektu na naslovu Gregorčičeva ulica 12, Maribor, ki stoji na parc.št. 1280/2, k.o. 657 Maribor – Grad. K navedenemu stanovanju pripada tudi solastniški delež na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v stanovanjsko poslovnem objektu in funkcionalnem zemljišču objekta. V korist vsakokratnega lastnika predmetnega stanovanja je dogovorjena tudi služnost na predprostoru, ki predstavlja vhod v stanovanje št. 4 in tudi vhod v predmetno stanovanje, katero je družba zastaviteljica COM-ARH d.o.o. pridobila na podlagi verige listin, in sicer prodajne pogodbe št. 1347/2011, sklenjene po stanovanjskem zakonu med JMSSM kot prodajalcem, in Klugler Marino kot kupovalko, in kupoprodajne pogodbe za nepremičnino, št. 01/2011, sklenjeno med Klugler Marino kot prodajalko, in družbo COM-ARH d.o.o. kot kupovalko, zastavljeno v korist banke – upnice: Abanka Vipa d.d., s skrajšano firmo Abanka d.d., s sedežem Ljubljana, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve do družbe dolžnice COM-ARH d.o.o., v višini 45.000,00 EUR s pripadki in s pogodbeno dogovorjeno obrestno mero, ki je spremenljiva in sestavljena iz šestmesečnega Euribor-ja in pribitka v višini 3,04% točke na letni ravni; z morebitnimi zamudnimi obrestmi, oblikovanimi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi; z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z vračilom glavnice kredita v 54 mesečnih anuitetah, po preteku 6-mesečnega moratorija na vračilo glavnice, od tega v 53 obrokih po 400,00 EUR, prvič 20. 12. 2011, nato vsakega 20. v mesecu; preostanek glavnice kredita v višini 23.800,00 EUR pa zapade v roku 60 mesecev od koriščenja kredita, na način določen v 6. členu kreditne pogodbe oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 10. člena kreditne pogodbe o dolgoročnem kreditu reg. št. 1384945.

AAA Zlata odličnost