Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 252352-11-0014 Ob-3340/11 , Stran 1306
Št. 252352-11-0014 Ob-3340/11
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija RS za okolje), na podlagi 96. in 97. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1) in 15. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 126/07 – ZUP-E in 48/09) objavlja
javni razpis
za izdajo javnega pooblastila za izvajanje monitoringa rib kot biološkega elementa kakovosti ekološkega stanja celinskih voda
I. Predmet javnega razpisa Agencija RS za okolje je v skladu s tretjim odstavkom 96. ZVO-1 zadolžena za izvajanje monitoringa stanja okolja, ki med drugim obsega tudi spremljanje in nadzorovanje kakovosti voda, kamor sodi tudi monitoring rib, ki so eden od kot bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja površinskih voda. Izvajanje monitoringa kakovosti voda lahko država skladno z drugim odstavkom 97. člena Zakona o varstvu okolja zagotavlja neposredno sama ali preko javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu zavodu, ustanovljenemu za izvajanje opazovanja teh pojavov, izbranemu na podlagi javnega razpisa. Predmet razpisa je izdaja javnih pooblastil za: Izvajanje monitoringa rib kot biološkega elementa kakovosti ekološkega stanja celinskih voda. II. Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila: upravičenci do pridobitve javnega pooblastila za izvajanje monitoringa rib kot biološkega elementa kakovosti ekološkega stanja celinskih voda so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila. III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila Vlagatelji za pridobitev javnega pooblastila morajo vložiti vlogo za pridobitev pooblastila na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi prilogami in dokazili. Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje: Splošni pogoji: a) mora biti javni zavod; b) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji; c) mora biti ustanovljen za izvajanje monitoringa oziroma spremljanje in nadzorovanje stanja okolja, ki je predmet podeljevanja javnega pooblastila. Pooblastilo se izdaja do 31. 12. 2017. Pooblastilo se lahko odvzame v primerih, navedenih v razpisni dokumentaciji. IV. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o ustreznosti vlog, bo tekom postopka javnega razpisa strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno vsem, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. V. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/. Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri mag. Mojci Dobnikar Tehovnik, tel. 01/478-41-83. VI. Rok in način prijave Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki, na naslov Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, ali jih osebno vložiti v vložišču Agencije RS za okolje. Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 14. junija 2011, do 14. ure, ne glede na način prispetja. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: – Ne odpiraj – vloga za javni razpis – številka in datum javnega razpisa – predmet javnega razpisa – ime in naslov vlagatelja. VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala. Nepopolne vloge (tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih razpisnih pogojev), ki v naknadno določenem roku ne bodo ustrezno dopolnjene, bodo zavrnjene. VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila generalni direktor Agencije RS za okolje z odločbo.
Agencija Republike Slovenije za okolje

AAA Zlata odličnost