Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 95-11000036 Ob-3317/11 , Stran 1334
Št. 95-11000036 Ob-3317/11
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke Statuta AMZS d.d., Dunajska 128 a, Ljubljana, uprava oziroma edini član uprave – direktor družbe AMZS d.d. sklicuje
17. skupščino družbe
AMZS d.d.
ki bo v sredo, 6. 7. 2011, ob 11. uri, v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti 128 a, v Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine Predlog sklepa 1: skupščina AMZS d.d. izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine. 2. Seznanitev delničarjev s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2010, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010. Predlog sklepa 2.1: Bilančni dobiček AMZS d.d. za poslovno leto 2010 v znesku 575.166,73 EUR se uporabi za druge rezerve. Predlog sklepa 2.2: Skupščina AMZS d.d. podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizorja: Predlog sklepa 3: za revizorja družbe AMZS d.d. za poslovno leto 2011 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. 4. Seznanitev delničarjev z imenovanjem člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev Predlog sklepa 4: skupščina AMZS d.d. se seznani z sklepom sveta delavcev z dne 21. 7. 2010, da se kot predstavnik delavcev z dnem 21. 7. 2010 za mandatno obdobje štirih let od dneva imenovanja imenuje Jože Kralj. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na sedežu družbe, kot to določa 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Pooblaščenci in zastopniki morajo do tega roka predložiti pooblastila oziroma dokazila o zastopanju. Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo oziroma dokazilo o zastopanju je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda, kjer skupščina sprejema sklepe, z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog, obrazložitev vseh točk dnevnega reda, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta ter ostalo gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu družbe, na Dunajski cesti 128 a v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan, od 9. do 12. ure. Sklic skupščine, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so objavljeni tudi na spletni strani družbe, http://www.amzs.si/.
AMZS d.d. uprava družbe direktor Matjaž Logar

AAA Zlata odličnost