Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3400/11 , Stran 1345
Ob-3400/11
Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje
17. sejo skupščine
družbe MDS IT d.d.,
ki bo dne 6. 7. 2011, ob 12.30, na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9e, v Ljubljani. Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red in predloge sklepov: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov. Predlog sklepa: Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine: a. Predsednik skupščine: Gregor Kampjut. b. Preštevalki glasov: Renata Kastelic in Bernarda Vrbnjak. c. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke. 2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010. 3. Uporaba bilančnega dobička. Predlog sklepa: bilančni dobiček za leto 2010 znaša 801.462,00 EUR in ostane nerazporejen. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010. 5. Spremembe statuta družbe. Predlog sklepa: sprejme se predlagane spremembe statuta. 6. Vprašanja in pobude delničarjev. Predlagatelja skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet. Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka. Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 2. 7. 2011 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred skupščino.
Uprava MDS IT d.d. direktor Matjaž Bavdek

AAA Zlata odličnost