Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2058. Odločba o ugotovitvi, da Prostorski red Občine Braslovče ni začel veljati in se ne sme uporabljati, stran 5746.

Številka: U-I-66/11-10
Datum: 19. 5. 2011
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 19. maja 2011
o d l o č i l o:
Prostorski red Občine Braslovče, sprejet z Odlokom o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08 in 75/10), ni bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, zato ni začel veljati in se ne sme uporabljati.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Vlada je na podlagi 64. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo – in 48/09 – ZDU-1) vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Prostorskega reda Občine Braslovče (v nadaljevanju PROB), ki je bil sprejet z Odlokom o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08 – v nadaljevanju Odlok o PROB), v delu, ki naj bi bil neusklajen z mnenji nosilcev urejanja prostora. Pri sprejemanju PROB naj Občina Braslovče (v nadaljevanju Občina) ne bi upoštevala predpisov s področja prostorskega načrtovanja. Predlagateljica navaja, da je Občina v PROB vključila nesprejemljive posege za širitev poselitvenega območja občine oziroma za spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč za namen gradnje. Zato naj bi bil PROB v neskladju s 6. in 44. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – v nadaljevanju ZPNačrt). Vlada navaja, da Občina PROB ni objavila v celoti, kot je to določal 23. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. – v nadaljevanju ZUreP-1). V Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljevanju Uradni list RS) naj bi objavila le Odlok o PROB, ne pa tudi same vsebine prostorskega akta. Zato meni, da taka objava ne ustreza standardom objave splošnih aktov, ker ne zagotavlja zadostne seznanjenosti in posledično pravne varnosti vsem uporabnikom PROB, niti ni zadosten porok za avtentičnost besedila, ki se uporablja v upravnih postopkih.
2. Občina odgovarja, da je PROB potrdil Minister za okolje in prostor s sklepom, iz katerega izhaja, da naj bi bili upoštevani predpisi pri pripravi prostorskega akta. Občina meni, da je bil PROB pravilno objavljen v Uradnem listu RS, ker 2. člen Odloka o PROB določa, da je besedilni in grafični del prostorskega akta sestavni del predpisa. Kolikor naj bi bila sporna le objava prostorskega akta, naj bi bilo takšno kršitev mogoče odpraviti.
B.
3. Občina je začela postopek priprave in sprejema PROB po ZUreP-1. Po četrtem odstavku 98. člena ZPNačrt se postopki za sprejem prostorskega reda občine, začeti pred uveljavitvijo ZPNačrt na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih je bil ta akt že javno razgrnjen, dokončajo po določbah ZUreP-1. Prostorski red določa območja namenske rabe prostora, merila in pogoje za urejanje prostora, členitev območja občine na prostorske in funkcionalne enote, za katere bodo izdelani prostorski akti in merila za varovanje prostora, ter ukrepe za izvajanje prostorskega reda (prvi odstavek 63. člena ZUreP-1). Prostorski red občine je torej predpis.
4. Po prvem odstavku 154. člena Ustave morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo veljati. Temeljni namen te določbe je zagotoviti pravno varnost državljanov. Tisti, na katerega se predpis nanaša, mora imeti možnost, da se z vsebino predpisa vnaprej seznani. Pravna varnost predstavlja konkretizacijo ustavnega načela pravne države (2. člen Ustave). Ni pravne varnosti, če se ni mogoče zanesti na predpise, ki so pred začetkom veljavnosti pravilno objavljeni. Vsakdo ima pravico zaupati v veljavno pravo in skladno z njim vnaprej uravnavati svoja ravnanja in pričakovanja.
5. Občinski svet je na 11. seji 6. 2. 2008 z Odlokom o PROB sprejel prostorski akt. Odlok o PROB, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, določa, da se z njim sprejema PROB (1. člen), da so sestavni del prostorskega akta besedilo, kartografski del in priloge (2. člen), navedeni so sklep Ministra za okolje in prostor o njegovi potrditvi (3. člen), derogacijska klavzula (4. člen), in navedba, da je PROB stalno na vpogled pri občinskem organu za okolje in prostor (5. člen), in določen je začetek veljavnosti prostorskega akta (6. člen). V Odlok o PROB ni bil vključen besedilni del prostorskega akta. Na 27. seji 15. 9. 2010 je Občinski svet sprejel še Obvezno razlago Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 75/10 – v nadaljevanju Obvezna razlaga), ki se nanaša na posamezne neobjavljene določbe PROB.
6. ZUreP-1 je v 23. členu določal, da se prostorski akt sprejme z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu oziroma v občinskem glasilu. Zatrjevanje Občine, da je bil PROB pravilno objavljen, ker Odlok o PROB v 2. členu določa, da je besedilo prostorskega akta sestavni del Odloka o PROB, je zmotno. Odlok o PROB ne ureja normativne vsebine prostorskega akta, zato PROB ni del veljavnega pravnega reda in ne more biti pravna podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj. Glede na prvi odstavek 154. člena Ustave šele z objavo in potekom vakacijskega roka postane predpis del veljavnega pravnega reda. Zato tudi ni mogla začeti veljati Obvezna razlaga. Po ustaljeni ustavnosodni presoji je obvezna razlaga predpisa sestavni del tega predpisa. Njena časovna veljavnost se ujema z veljavnostjo akta, ki ga razlaga.
7. Ker izpodbijani PROB ni bil objavljen v Uradnem listu RS, kot predpis ni začel veljati in ni postal del veljavnega pravnega reda, zato se Ustavno sodišče v tem postopku ni moglo spustiti v presojo drugih zatrjevanih nezakonitosti tega akta. Glede na odgovor Občine lahko le opozori, da je s samo objavo izpodbijanega predpisa mogoče odpraviti njegovo protiustavnost z vidika prvega odstavka 154. člena Ustave, s tem da takšen predpis lahko učinkuje šele po objavi v uradnem glasilu. S tem pa ne bodo same po sebi sanirane tudi morebitne druge nezakonitosti v postopku sprejemanja takšnega predpisa.
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 40. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič
Predsednik
zanj
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost