Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

SV 541/2011 Ob-3330/11 , Stran 1349
SV 541/2011 Ob-3330/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 541/2011, z dne 24. 5. 2011, je bilo stanovanje – garsonjera, št. 6, v II. nadstropju, v izmeri 26.22 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Partizanska cesta 23, Kranj, z ident. oznako stavbe 571, stoječi na parc. št. 952/6, k.o. 2100 – Kranj (ID 4846498), last zastaviteljice Jane Potočnik, Golniška cesta 107, Kranj, na podlagi kupne pogodbe z dne 18. 10. 1966, sklenjene med SGP »Novogradnje«, Tržič, kot prodajalcem, in Tonetom Lašičem, Partizanska cesta 23, Kranj, kot kupcem, kupne pogodbe z dne 26. 8. 1974, sklenjene med Tonetom Lašičem, Partizanska cesta 23, Kranj, kot prodajalcem, in Francem Rinkom, Blaževa 3, Škofja Loka, kot kupcem, ter prodajne pogodbe št. AG 3103/2011, z dne 21. 4. 2011, sklenjene med Francem Rinkom, Partizanska cesta 23, Kranj, kot prodajalcem, in Jano Potočnik, Golniška cesta 107, Kranj, kot kupovalko, zastavljeno v korist zastavne upnice UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 32.000,00 EUR, po obrestni meri v višini seštevka veljavnega 3-mesečnega Euribor-ja in fiksne obrestne marže v višini 2.05% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete glavnice 31. 5. 2024 ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem kreditu št. KR01 132576010.

AAA Zlata odličnost